Rītdienas muzejs

Rītdienas muzejs

„Rītdienas muzejs” ir Latvijas Muzeju biedrības veidota pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides platforma muzeju speciālistiem ar citu jomu profesionāļiem un muzeju lietotājiem.

„Rītdienas muzeja” pasākumi tiks realizēti par visām muzeju darbības tēmām: krājums, pētniecība, restaurācija, ekspozīciju veidošana, mūžizglītība un muzejpedagoģija, komunikācija un mārketings, apmeklētāju serviss un muzeju darba organizācija.

Mērķis:

Sniegt iespēju izglītoties, dalīties pieredzē un idejās, profesionāli pilnveidoties, nodrošināt nozares labo prakšu pēctecību, kā arī gūt iedvesmu un motivāciju ikdienas darbam.

Uzdevumi:

  • Izgaismot aktuālās tendences, nozares problēmas, vajadzības un izaicinājumus šodienas muzeja darbā;
  • Piedāvāt praktiskus padomus un pilnveidot nepieciešamās prasmes un zināšanas ikdienas darba veikšanai muzejos;
  • Izcelt nozares labākos piemērus;
  • Uzlabot muzeju profesionāļu publisko tēlu un veicināt izpratni plašākā sabiedrībā par muzeju darbu;
  • Veicināt nozares pašanalīzi un veselīgu paškritiku, kas vērsta uz izaugsmi;
  • Veicināt jaunas sadarbības;
  • Vairot nozares pašapziņu un rīcībspēju;
  • Vienot nozari.

„Rītdienas muzejs” platformas izveide ir loģisks turpinājums LMB organizētajiem pasākumiem gadā Rīgā un Kuldīgā, iesildot starptautisko muzeju nozares konferenci „WE ARE MUSEUMS 2017”. Lai pievērstu nozares speciālistu uzmanību konferencei un veicinātu to iesaisti, 2016.gada 5.oktobrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika organizēts konferenci iesildošs pasākums „Rītdienas muzejs: Uz lietotāju orientēts muzejs” un 20.aprīlī Kuldīgas novada muzejā „Rītdienas muzejs: iekļaujošs muzejs”. Pasākumu laikā vairāki Latvijas muzeji dalījās pieredzē, kas gūta, veidojot uz muzeja lietotāju orientētu un iekļaujoša muzeja darbības stratēģiju, kopā mēģinot atrast īstās sastāvdaļas ideālai Rītdienas muzeja receptei. Pasākumi raisīja lielu interesi Latvijas muzeju profesionāļu vidē.

Šāda veida projekts ir unikāls un nebijis Latvijas muzeju nozarē. Ņemot vērā nozares attīstības tempus, kas nereti varētu būt ātrāki, LMB uzskata, ka projekts ir nepieciešams, lai veicinātu profesionālo pilnveidošanos, jaunu ideju attīstīšanu Latvijas muzeju vidē un jaunu sadarbību sekmēšanu.