Aktualitātes

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (A) “Caurviju prasmes – kompetenču pieejas ieviešanai”

Latvijas Muzeju biedrība un biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE muzejpedagogiem piedāvā Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A) “Caurviju prasmes – kompetenču pieejas ieviešanai” (6 stundas).

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju muzeju pedagogiem veidot izpratni par kompetenču pieeju izglītībā, īstenojot caurvijas mācību un audzināšanas procesā, pilnveidot pedagogu profesionālo pieredzi un izaugsmi darba vidē.

Programmas ietvaros tiek apgūtas sekojošas tēmas:

  1. Kompetenču pieejas izglītībā pamatprincipi;
  2. Caurviju prasmes mācību un audzināšanas procesā, akcentējot sociāli emocionālā mācīšanās paņēmienus un paņēmienus kritiskās domāšanas attīstībai;
  3. Atgriezeniskās saites nozīme starpdisciplinārā mācību procesā. 

Programmas ietvaros plānota lekcija, kas aktualizē un papildina dalībnieku zināšanas; laiks jautājumiem un atbildēm, lai precizētu informāciju; individuālais, pāru un grupu darbs – zināšanu konstruēšanai, kā arī mācīšanās procesa individualizācijai un diferenciācijai; pedagoģiskās darbnīcas – izpratnes padziļināšanai par caurviju prasmju un atgriezeniskās saites pielietošanu un nozīmību muzeja nodarbībās, kā arī pedagoga atvērtās dienasgrāmatas lietošanas iemaņu attīstīšana mācīšanās procesa plānošanai un kontrolei.

Programmas ietvaros plānots sasniegt sekojošus rezultātus:

1.Kursu dalībniekiem ir izpratne par kompetenču pieejas izglītībā pamatprincipiem

2. Kursu dalībnieki ir aktualizējuši pedagogu profesionālās sadarbības veidus un formas starp skolu un muzeju, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā;

3. Kursu dalībnieki ir praktizējuši dažādus kompetenču pieejas izglītībā elementus, attīstot personīgo pieredzi par caurviju prasmēm mācību un audzināšanas procesā;

4. Izveidoti muzeja nodarbību (stundu) paraugi. 

Programmu vada Laura Miķelsone, Brocēnu vidusskolas skolotāja, biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”” lektore. Programmas apjoms ir 6 stundas. Kursu noslēgumā tiek izsniegta apliecība. Dalības maksa ir EUR 10.00 un tā ietver gan maksu par kursiem, gan kafijas pauzēm. Rēķinu vai darījumu apliecinošu kvīti sagatavo Latvijas Muzeju biedrība.

Programma tiks realizēta 2018. gada 26. novembrī Latvijas Dabas muzejā

Lūgums reģistrēties dalībai kursos, aizpildot elektronisko anketu

https://goo.gl/forms/gU3idSkwX7sB7PXh2 līdz 2018. gada 20. novembrim.

 

Muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīca” vadītāja:                                  

Agrita Ozola