Aktualitātes

Aicina pieteikt referātus zinātniskiem lasījumiem "Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos"

Aicinājums piedalīties

LVVA zinātniskajos lasījumos

„Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”

2018. gada 26. oktobrī, Rīgā

Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma daudzveidības un izmantošanas iespēju popularizēšanai Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA) organizē kārtējos zinātniskos lasījumus.  2018. gadā, Latvijas valsts simtās jubilejas svinību laikā, uzmanību pievērsīsim svētkiem un to svinēšanai kā sociālo un kultūras procesu indikatoram dažādos vēstures laikmetos.

Dažāda mēroga svinības visos laikos bijušas neatņemama sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Ikviena sociālā grupa meklē un atrod atšķirīgus veidus, kā atzīmēt un pieminēt sev nozīmīgus individuālos, ģimenes, kopienas, valsts un nācijas vai pasaules notikumus, kas ļauj sistematizēt laika ritumu, palīdz izrauties no ikdienas rutīnas un veido kopīgu identitāti. Kādas no šīm izpausmēm, pielāgojoties pārmaiņu procesiem, saglabājušās kā gadsimtiem senas tradīcijas, bet citas ir apzināti radītas sabiedrībā, kalpojot varas leģitimācijai vai noteiktu ideju iedzīvināšanai.

Atšķirīgos sabiedrības slāņos vieni un tie paši svētki var realizēties savādāk, jo svinēšana ir cieši saistīta ar pasaules uztveri, ikdienas dzīves nosacījumiem un eksistences līdzekļu ieguves veidu. Svinēšana lielākā vai mazākā mērā ir saistīta ar spēli, jautrību un tuvošanos atļautā robežām, turklāt tā ietver arī saikni ar priekšmetisko pasauli – apkārtnes rotāšanu, tērpšanos svētku drānās un īpašu ēdienu baudīšanu. Līdz ar to svētku izpēte pārsniedz tradicionālās vēstures pētniecības robežas un cieši saaužas ar etnogrāfiju, antropoloģiju, socioloģiju un citām zinātņu nozarēm.

Bagātīgais arhīvu materiālu klāsts glabā daudzveidīgas ziņas par visdažādāko svētku sagatavošanu un norisi, svinību idejas rašanos un izkopšanu, svētku rezonansi un nozīmību, kā arī citām detaļām. LVVA zinātnisko lasījumu ietvaros aicinām zinātniekus, studentus, muzeju un arhīvu speciālistus, kā arī citus pētniekus un interesentus dalīties savā pieredzē darbā ar arhīvos uzkrāto dokumentāro mantojumu.

Zinātnisko lasījumu dalībnieka anketu (pievienota tekstam) ar īsu referāta anotāciju latviešu valodā (līdz 500 rakstu zīmēm) lūdzam sūtīt uz e-pastu Anita.Cerpinska@arhivi.gov.lv. LVVA zinātnisko lasījumu organizācijas grupa pieteikumus gaidīs līdz 2018. gada 2. jūlijam. Pēc noteiktā termiņa atsūtītie pieteikumi netiks izskatīti. Līdz 2018. gada 16. jūlijam anketas iesūtītājus informēsim par organizācijas grupas lēmumu iekļaut referātus lasījumu programmā.

Dalība lasījumos ir bezmaksas.

Zinātniskajos lasījumos nolasītos referātus pēc konferences aicinām publicēt žurnāla „Latvijas Arhīvi” sērijā „Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi”. Sīkāku informāciju par prasībām publikācijai lūdzam skatīt http://www.arhivi.lv/index.php?&199.

Organizācijas grupas sastāvs: Aiga Bērziņa, Anita Čerpinska, Ineta Didrihsone-Tomaševska, Valda Pētersone, Enija Rubina, Kārlis Zvirgzdiņš.

 

Kontaktinformācija:

LVVA

Slokas iela 16,

Rīga, LV-1048

Telefons: 29627830

E-pasts: Anita.Cerpinska@arhivi.gov.lv