Aktualitātes

Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma par “Valmieras pils kultūrvēstures centra” ieceri

Turpmāko desmit gadu periodā viena no Valmieras muzeja prioritātēm ir pils kultūrvides un senpilsētas kultūrtelpas attīstība. Muzejs savu darbību ir izvērtis 8 ēkās pils teritorijā, bet arī pati pils kā vēstures, arhitektūras un arheoloģiskās pētniecības objekts mums ir ļoti nozīmīga. Ņemot vērā, ka no Valmieras pils palikušas tikai drupas, mums ir jārada stāsts par cilvēku dzīvi pilī un pilsētas attīstību ar daudzveidīgu un interaktīvu muzeja piedāvājumu, apvienojot izstāžu, pētnieciskā darba rezultātus. Plānotajā periodā nozīmīgs darbs būs vērsts arī uz pils substanču saglabāšanu. 2016. gadā tiks uzsākti pētnieciskie pasākumi, pils apjomu 3D skenēšana, gan virszemes gan pazemes daļām, bet 2017.gadā turpināsim ar arheoloģiskiem izrakumiem. Aktivizēta arī pētniecība arhīvos. Pētniecības pasākumi plānoti arī projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA)ietvaros, iegūstot pētīj8mu “Valmiera senās Hanzas pilsētu savienībā: mantojuma izpēte”. Projekts tiek finansēts no Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam(Nr.CB110), pētījuma rezultāti 2018.gadā tiks apkopoti jaunā grāmatā par Valmieras vēsturi.

Protams, tam nepieciešams apjomīgs finansējums. Meklējam dažādas iespējas, piemēram, pētniecība tiek plānota no muzeja budžeta, ieskaitot arheoloģiskos izrakumus pils teritorijā, tiek izvērtētas un izmantotas projektu iespējas, piemēram jau iepriekšminētais projekts  HANSA. Attīstības darbs ir uzsākts jau iepriekšējos gados, piesaistot finansējumu no VKPAI - 2014. gadā veikta vienas daļas pils virszemes substanču 3D skenēšana, 2015. gadā pils mūra DR sienas stiprināšanai tika iegūts finansējums no pašvaldības un VKPAI. Vēl viena no iespējām finansējuma piesaistei Valmieras pils saglabāšanai un piedāvājuma paaugstināšanai ir Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Muzejs kopā ar Valmieras pašvaldību strādā ar projektu, kurā plānotas vairākas darbības pils saglabāšanai un apmeklētāju piesaistei:

1)     Plānota Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;

2)     Tiks veikta Valmieras pils kultūrvēsturiskā inventarizācija un 3D skenēšana, veicinot materiālā un nemateriālā mantojumu pieejamību;

3)     ZR daļā plānota jauna apjoma celtniecība, izveidojot Valmieras pils kultūrvides centru, lai pilnveidotu kultūras  mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus,

4)     Plānota atsevišķu pils arhitektūras elementu- fragmentu rekonstrukcija, piemēram atspoguļojot sargeju pie Z aizsargmūra,

5)     Veidosim interaktīvus vides eksponātus- tai skaitā pils maketu, ilustrējot pils arhitektonisko attīstību,

6)     Tiks sakārtota pils infrastruktūra, nodrošinot kvalitatīvu pils kompleksa kultūrvidi ar izziņas un informatīviem objektiem.

Projekta realizācijas rezultātā plānotie vairāki jauni pakalpojumi, izveidojot restaurēto pils mūru, arhitektūras elementu un pils attīstības vēstures vides un arī virtuālo  ekspozīciju. Gribam panākt arī aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu vēstures izziņas procesā un viduslaiku valmieriešu tradicionālā dzīvesveida apguvē, iesaistot apmeklētājus arheoloģisko izrakumu liecībās balstītās nodarbēs - saistītās ar metāla, kaula, māla, tekstila apstrādi, ēdienu un tērpu gatavošanu.  Galvenais - te būs  iespēja darboties pašiem!

Jau šobrīd tiek veidots plašs tematisko pasākumu piedāvājums tūristiem par pils un pilsētas vēstures sinerģiju. To iesāk Valmieras muzeja mūžizglītības programma “Bruņinieku skola” - interaktīvās nodarbības ar viduslaiku apģērbu, ieroču, bruņu demonstrāciju un pielaikošanu, bruņniecības rituālu veikšanu. Tiek ieviestas un vēl gatavotas programmas ar dziedāšanas, izšūšanas, kurtuāzās mīlestības, ārstēšanas, higiēnas un cīņas prasmju apguvi  pilī un citām aktivitātēm. Jaunā kultūrvides centra ēka nodrošinās arī iespējas veidot vēsturisko filmu vakarus, zinātniski pētnieciskie pasākumus interesentiem un speciālistiem.  

Cilvēkus interesē vēstures process un kultūras mantojums. To apliecina arī kustība “Katram savu tautastērpu”, kurās laikā daudzi ir pētījuši un darinājuši savus arheoloģiskos vai etnogrāfiskos tautastērpus paši. Viduslaiki ir “populārs tūrisma piedāvājums”, to var redzēt Eiropā un Skandināvijā, arī Igaunijā. Mūsu muzeja komplekss Valmieras viduslaiku pils vidū arī var sniegt šādas iespējas. Mēs esam mērķtiecīgi gājuši uz to, Gaujas krastā izveidojot viduslaiku ārstniecisko un garšaugu dārzu, sagatavojot muzejpedagoģisko programmu “Bruņinieku skola”, iepriecinot valmieriešus un viesus ar tērpu izrādi “Pils mistērijas”. Visu laiku atsevišķi puzles gabaliņi tiek likti kopā ar konkrētu mērķi izveidot stāstu par Valmieras pilsētu. Kopējā piedāvājumā labi iekļaujas arī  ēkas, ko esam iznomājuši ārpakalpojumiem- Beverīnas amatnieku biedrība ar amatnieku un mājražotāju darinājumu tirgotavu, jo amatnieku tirgus, kā viena no viduslaiku pilsētu aktivitātēm ir arī Valmieras muzeja rīkoto pasākumu piedāvājumā. Pils teritorijā darbu uzsācis arī krodziņš “ Pils ķēkis”, ar kuru kopā ceram realizēt idejas par ēšanas tradīcijām latviešu virtuvē un tradīciju pārmantojamību.

Ja tas izdosies, tad mēs varēsim runāt par gala rezultātu Valmieras senpilsētas centrālās daļas muzejvides attīstībā, ne tikai restaurētām pilsdrupām, sakārtotu apgaismojumu, celiņiem, bet arī vides ekspozīcijām un interesantu piedāvājumu jaunajā pils kultūrvides centrā. Šogad plānots izsludināt metu konkursu pils kultūrvides centra ēkai, kas iecerēta atbilstoši modernās arhitektūras kvalitātēm. Šai procesā atbalstu sniedz arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

 

Interviju sagatavoja

LMB valdes loceklis Alberts Rokpelnis