LMB gada balva Zelta Puteklis

Gada balvas nolikums

Latvijas Muzeju biedrības gada balva ZELTA PUTEKLIS 2015.

Lai sekmētu ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā, Latvijas Muzeju biedrība organizē konkursu un pasniedz balvu „Zelta puteklis”. Balvas pretendentu apzināšana un balvas pasniegšana ir vērsta uz muzeju pozitīvu publicitāti un sistemātisku muzeju darba izvērtēšanu, ņemot vērā muzeja radīto produktu pieejamību un nozīmi sabiedrībā.

Balvas pretendents var būt ikviens Latvijas Muzeju biedrībā reģistrēts muzejs, kas 2015.gadā ir radījis produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā pats muzejs, kas 2015.gadā ir radījis produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām.

Balvas ieguvējus nosaka konkursa kārtībā, izvērtējot konkursam iesniegtajos pieteikumus. Balvu piešķir par izciliem darba rezultātiem Latvijas muzeju nozarē. Pieteikuma anketa ar pievienoto prezentāciju un/vai video nosūtāmi uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv līdz 2016. gada 29. aprīlim.

Latvijas Muzeju biedrības gada balvas nolikums 

Latvijas Muzeju biedrības gada balvu Zelta Puteklis 2015 piešķīra šādās nominācijās:

Nominācija

Kritēriji

Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2015

Balva uzsver restaurācijas un saglabāšanas darba projektu kvalitāti. Komisija vērtēs projekta īstenošanas gaitu no koncepcijas līdz realizācijai un publicitātei. Pieteikumā ir skaidri jāparāda muzeja darbs projekta plānošanas un virzības procesā. Nominācijai var pieteikt atsevišķu objektu/priekšmetu vai veselu ēku. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā restaurācijas vai konservācijas darbi uzlabo objekta pieejamību un izmantojamību, vienlaikus nodrošinot vēsturiskā objekta vai ēkas saglabātību. Darbiem jābūt pabeigtiem 2015.gadā.

Izglītojošs projekts muzejā 2015

Balva tiek piešķirta par Izglītojošu projektu, kurā tā dalībnieki, izmantojot muzeja glabāto mantojumu, gūst īpašu, izglītojošu pieredzi. Jānorāda ar ko šis piedāvājums ir atšķirīgs no jau esošiem. Projekts var ietvert aktivitātes indivīdiem, interešu grupām un skolām, kā arī īpašus pasākumus konkrētai muzeja mērķauditorijai. Balvas pieteikumā jāiekļauj programmas pamatapraksts, mērķi un ieguvumi, ziņas par dalībnieku skaitu, kas izmantoja šo projektu. Projekta rezultāti un vērtēšanas kritēriji. Izglītības aktivitātei jābūt radītai 2015.gadā.

Muzeja pieejamības projekts 2015

Nominācija, kurai var izvirzīt cilvēku vai komandu, kas strādā ar apmeklētājiem. Pieteikumā jāparāda kā tieši nominants/-ti, viņu radītais produkts iespaido klienta piedzīvoto muzejā. Tas var būt kāds inovatīvs veids kā uzlabot klienta pieredzi, jauni vai īpaši soļi, kas sperti, lai apmeklētāji muzeju izbaudītu labāk un atstātu to ar pozitīvu sajūtu un atgrieztos vēl. Projektam jābūt radītam 2015.gadā.

Inovācijas muzejā 2015

Balva tiek piešķirta par spēju izmantot mūsdienu tehnoloģijas muzeju darbā. Dalībniekiem ir jāparāda, kā tehnoloģijas (web, programmas, audio - vizuālie, multimediju, digitālie, u.c. līdzekļi) ir efektīvi izmantotas, lai interpretētu objektus, vēsturi un bagātinātu muzeja apmeklētājā pieredzi. Komisija vērtēs nevis tehnoloģijas, bet to kā to lietošana ietekmē gala lietotāja zināšanas, iesaistīšanos un sajūtas.

Gada tematiskā izstāde 2015

Balva izceļ izstādes nozīmi muzeja darbā. Pieteikumā jānorāda, kā izveidotā izstāde ietekmēja un uzlaboja muzeja pakalpojumu 2015.gadā. Komisija vērtēs izstādes tēmas un vizualizācijas aktualitāti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta izstādes spējai piesaistīt auditoriju. Izstādei ir jābūt atklātai 2015.gadā.

Gada mākslas izstāde 2015

Balva izceļ izstādes nozīmi muzeja darbā. Pieteikumā jānorāda, kā izveidotā izstāde ietekmēja un uzlaboja muzeja pakalpojumu 2015.gadā. Komisija vērtēs izstādes tēmas aktualitāti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta izstādes spējai piesaistīt auditoriju. Izstādei ir jābūt atklātai 2015.gadā.

Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 2015

Balva izceļ muzeju darbinieku ieguldījumu pētnieciskajā darbā un tā saistību ar muzeju pieejamību. Pieteikumā norādīt kā publikācija ietekmēja un uzlaboja muzeja pakalpojumu. Komisija vērtēs publikācija aktualitāti, saistību ar pārējo muzeja darbu vai kādu konkrētu projektu. Pieteikumā norādīt publikācijas pieejamības rezultātus (pārdoto/izplatīto grāmatu, disku skaits, lejupielāžu vai skatījumu skaits u.c.). Publikācijai ir jābūt prezentētai 2015.gadā. Muzejam jābūt satura veidotājam.

Gada ekspozīcija 2015 (muzejiem ar darbinieku skaitu līdz 10*)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju, kas uzlabo muzeja piedāvājumu. Pieteikumā jāuzsver būtiskais, kas paveikts jaunās muzeja ekspozīcijas iekārtošanā vai esošās uzlabošanā. Komisija vērtēts dizaina un interpretācijas novatorismu, ņemot vērā projekta budžetu un muzeja kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Īpašu uzmanību pievērsīs tam, kā šī ekspozīcija ietekmē kopējo muzeja piedāvājumu. Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2015.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

Gada ekspozīcija 2015 (muzejiem ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50*)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju, kas uzlabo muzeja piedāvājumu. Pieteikumā jāuzsver izcilība jaunās muzeja ekspozīcijas iekārtošanā vai esošās ekspozīcijas būtiskā uzlabošanā. Komisija vērtēts dizaina un interpretācijas novatorismu, ņemot vērā projekta budžetu un muzeja kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Īpaša uzmanība tiks pievērsta, kā šī ekspozīcija ietekmē kopējo muzeja piedāvājumu. Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2015.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

Gada ekspozīcija 2015 (muzejiem ar darbinieku skaitu vairāk kā 51*)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju, kas uzlabo muzeja piedāvājumu. Pieteikumā jāuzsver izcilība jaunās muzeja ekspozīcijas iekārtošanā  vai esošās ekspozīcijas būtiskā uzlabošanā. Komisija vērtēs dizaina un interpretācijas novatorismu, ņemot vērā projekta budžetu un muzeja kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Balvu piešķir ne tikai par muzeja pieejamo resursu, bet par spēju to radoši izmantot. Īpaša uzmanība tiks pievērsta, kā šī ekspozīcija ietekmē kopējo muzeja piedāvājumu. Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2015.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

Mārketinga aktivitāte 2015 (Atzinības raksts)

Nominācijā tiek pasniegts atzinības raksts par visefektīvāko publisko mārketinga aktivitāti īslaicīgām vai pastāvīgām ekspozīcijām, vai vispārējai muzeja darbībai, piesaistot apmeklētājus. Balvas mērķis ir uzsvērt īpašu mārketinga aktivitāšu nozīmi un efektivitāti muzeju darba popularizēšanā. Pieteikt var gan ilgstošu kampaņu vai vienreizēju aktivitāti. Pieteikumā ir jāuzsver aktivitātes radošums, oriģinalitāte un skaidri jāilustrē ieguldījums un aktivitātes atdeve. Aktivitātei jābūt veiktai 2015.gadā.

Gada brīvprātīgais 2015 (Atzinības raksts)

Nominācijā tiek pasniegts atzinības raksts par muzeju darbam ziedoto laiku un ieguldījumu. Nominācijas mērķis ir uzslavēt un prezentēt brīvprātīgo darbu nozīmi un aktualitāti, kā vienu no sabiedrības līdzdalības formām muzejā. Balvas mērķis ir būt par paraugu citiem un izteikt pateicība jau esošajiem brīvprātīgajiem. Muzejam jāizvirza konkrēts indivīds vai visa komanda un jāpastāsta, ko viņi ir devuši savam muzejam, lai uzlabotu tā piedāvājumu, piesaistītu apmeklētājus.

LMB valdes speciālā balva 2015

Latvijas muzeju biedrības valde patur tiesības izcelt 2015.gadā Latvijas muzejos radītu produktu, piešķirot tam īpašu balvu. Vērtējot valde ņems vērā projekta unikalitāti un nozīmīgumu muzeju nozarē 2015.gadā.

*muzeja darbinieku skaitu aprēķina sasummējot Kultūras kartē norādītās grupas (direktori/vadītāji, vietnieki un speciālisti)

Balvas pretendents var būt ikviens Latvijas Muzeju biedrībā reģistrēts muzejs, kas 2015.gadā ir radījis produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām.

Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā pats muzejs, kas 2015.gadā ir radījis produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām.

Lai reģistrētu muzeja produktu vērtēšanai Latvijas Muzeju biedrības gada balvai „Zelta puteklis 2015”, jāaizpilda Pieteikuma anketa (pielikums nr.1).

Pieteikuma anketa ar pievienoto prezentāciju un/vai video nosūtāmi uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv līdz 2016. gada 29. aprīlim.

Balva tiek pasniegta Muzeju dienas svinībās, kas tradicionāli notiek maija mēnesī. 2016 gadā LMB gada balva pasniegta Turaidas muzejrezervātā 27.maijā.

Zelts ir īpašs metāls, kas sniedz pozitīvu lādiņu, to dēvē arī par laimes simbolu. Muzeju nozare par saviem Zelta putekļiem sauc tos izcilos, izdomas bagātos, rūpīgi un bieži vien gadiem veidotos produktus, kas ir sasnieguši apmeklētāju sirdis un snieguši tiem īpašu baudījumu muzejā.