IzvēlneAizvērt

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2020

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2020 (turpmāk - LMB Gada balva 2020) tiks pasniegta par muzeju projektiem, kas realizēti 2019.gadā. LMB Gada balvai 2020 ir izveidots jauns nolikums ar mērķi pilnīgāk un objektīvāk apzināt un izcelt labākos muzejiskos sasniegumus un muzejiskās izcilības. 

 
LMB Gada balvas 2020 nolikumā ir samazināts nomināciju skaits un katrai nominācijai izveidoti atsevišķi kritēriji. Muzeji ir aicināti iesniegt 2019.gadā realizētos projektus piecās nominācijās: “Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā”, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.).

 

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2020 nolikums

 

1. Latvijas Muzeju biedrības (turpmāk – LMB) Gada balvu rīko LMB.

2. LMB Gada balvas mērķis:

LMB Gada balva ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

3. Vispārīgie noteikumi:

3.1. LMB Gada balvas (turpmāk - Balva) pretendents var būt ikviens Latvijas Muzeju biedrībā reģistrēts muzejs, kas 2019. gadā ir radījis un īstenojis produktu/projektu atbilstoši nolikumam.

3.2. Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā pats muzejs, kas 2019. gadā ir radījis produktu, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām (4).

3.3. Balvas ieguvējus nosaka, izvērtējot iesniegtos pieteikumus par radītajiem projektiem 2019.gadā. 

3.4. Lai reģistrētu muzeja produktu vērtēšanai Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai, jāaizpilda Pieteikuma anketa (nolikuma pielikums).

3.5. Pretendentu pieteiktajiem projektiem jābūt atklātiem, izdevumiem publicētiem 2019.gadā.   

4. Nominācijas

4.1. Balvu par izciliem darba rezultātiem 2019. gadā Latvijas muzeju nozarē un Balva tiek piešķirta šādās nominācijās:

Nr. Nominācija Kritēriji
4.1.1 Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā

Balva izceļ muzeja priekšmetu vai objektu (tostarp telpu, ēku) restaurācijas un saglabāšanas darba kvalitāti. 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā restaurācijas vai saglabāšanas darbi uzlabo objekta vai priekšmeta pieejamību sabiedrībai un izmantojamību, vienlaikus nodrošinot tā saglabātību. Pieteikumā ir skaidri jānorāda muzeja speciālistu darbs projekta plānošanas un realizācijas procesā. 

Pieteikumā ir skaidri jānorāda muzeja speciālistu darbs no projekta ieceres līdz realizācijai.

4.1.2. Izglītojošs projekts muzejā  

Balva tiek piešķirta par izcili veidotu izglītojošu projektu, kura ietvaros auditorija gūst jaunu, nebijušu pieredzi un zināšanas par muzeju un tā glabāto materiālo un nemateriālo mantojumu. 

Īpaši tiks vērtēts projekta novatorisms, radošums, spēja uzrunāt mērķauditoriju un aktualitāte sabiedrībā.

Projekts var ietvert izglītojošas aktivitātes indivīdiem, dažādām interešu grupām, jauniešiem, skolēniem un pieaugušajiem muzejā un ārpus tā. 

Pieteikumā ir skaidri jānorāda muzeja speciālistu darbs no projekta ieceres līdz realizācijai. 

4.1.3. Gada izstāde Balva tiek piešķirta par izcili izveidotu muzeja izstādi, ņemot vērā muzeja resursus un kapacitāti (darbinieku skaitu un finansējumu). Tiks vērtēts muzeja  darbinieku ieguldījums no ieceres līdz realizācijai, tostarp pētnieciskais darbs izstādes dizains un scenogrāfija, izstādes teksti un citi interpretācijas elementi, pieejamība, auditorijas iesaiste, komunikācija,  kvalitāte un vienotība, kā arī izstādes aktualitāte un pienesums vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā.
4.1.4. Gada ekspozīcija

Balva tiek piešķirta par izcili izveidotu muzeja ekspozīciju, ņemot vērā muzeja resursus un kapacitāti (darbinieku skaitu un finansējumu). Tiks vērtēts muzeja darbinieku ieguldījums no ekspozīcijas ieceres līdz realizācijai, tostarp  pētnieciskais darbs, izstādes dizains un scenogrāfija, izstādes teksti un citi interpretācijas elementi, pieejamība, auditorijas iesaiste, komunikācija, kvalitāte un vienotība, kā arī ekspozīcijas aktualitāte un pienesums vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā.

Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai  cita veida atsauksmēm.

4.1.5. Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 

Balva izceļ muzeju darbinieku ieguldījumu pētnieciskajā darbā un tā paliekošo vērtību, nozīmi un aktualitāti šodienas un nākotnes sabiedrībai.

Tiks vērtēta publikācijas pieejamība, mērogs un izmantojamība. 

Pieteikumā jānorāda publikācijas pieejamības rezultāti (pārdoto/ izplatīto izdevumu, lejupielāžu, interneta vietnes skatījumu skaits u.c.). 

Pieteiktās publikācijas eksemplārs jānogādā Latvijas Kara muzejā, Sandrai Mackevičai: sandra.mackevica@karamuzejs.lv, tel. 67228147. 28308339.

5. Pieteikumi balvai

5.1. Balvas pieteikumi, kas iesniegti bez pieteikuma anketas vai anketā prasītajiem pielikumiem (fotoattēliem), netiks izskatīti.

5.2. Pieteikuma anketas ar pievienoto pielikumu: fotogrāfijas ar anotācijām un/ vai video nosūtāmi uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv no 2019. gada 7.februāra līdz 9. martam. Paplašināts projekta apraksts pielikumā nav jāpievieno! 

5.3. Pieteikumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām, žūrijas vērtēšanas komisija  neizskata. 

6. Žūrijas vērtēšanas komisija

6.1. Balvas pretendentus izvērtē Žūrijas vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija) , kurā ir LMB valdes locekļi un pieaicināti eksperti.

6.2. Ekspertus darbam Komisija uzaicina LMB valde, nodrošinot muzeju profesionāļu un sabiedriskās domas pārstāvniecību. 

6.3. No Komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kurš tiek apstiprināts Komisijas sēdē.

6.4. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs un protokolē Komisijas izvēlēts no Komisijas vidus vai pieaicināts protokolists.

6.5. Ja par Balvas kandidātu izvirza Komisijas locekļa pārstāvēto muzeju, viņš/ viņa nepiedalās visas nominācijas pieteikumu izvērtēšanā un lemšanā.

6.6. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.

6.7. Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošo lēmumu pieņem Komisijas priekšsēdētājs.

6.8. Balvas Komisijai  vienā nominācijā ir tiesības izcelt vairākus pieteiktos projektus, piešķirot 1., 2., 3.vietu

6.9. Balvas Komisijai ir tiesības izcelt kādu 2019. gadā Latvijas muzejos radītu produktu, piešķirot tam īpašu balvu - LMB Gada balva “PAMANĪTS!”, vērtējot to izcilību un ieguldījumu muzeju nozarē. Vērtējot īpašo produktu/projektu, Komisija ņems vērā tā unikalitāti, oriģinalitāti, aktualitāti, ilgtspēju, lietojamību un nozīmīgumu muzeju nozarē 2019. gadā.

7. Balvas pasniegšana

7.1. Balvas uzvarētājus paziņos Balvas pasniegšanas dienā 2019. gada 22.maijā Latvijas Muzeju dienā Gulbenes novada vēstures un mākslas  muzejā.

7.2. Informācija par Balvas uzvarētājiem tiks publicēta pēc Balvas pasniegšanas LMB mājaslapā www.muzeji.lv.  

 

Pieteikuma anketas LMB gada balvas un Mērijas Grīnbergas balvas konkursiem ir izsūtītas LMB biedriem elektroniski.

 

Kontaktinformācija:

Zane Grīnvalde

LMB valdes priekšsēdētāja

Tālr. 29418187

E-pasts: muzeji@muzeji.lv