IzvēlneAizvērt

28.12

2021. gads Latvijas Muzeju biedrībā

Pārmaiņas, pielāgošanās jauniem apstākļiem, pastāvēšana par sevi un pārliecība par to, ka muzeji ir drošas un sabiedrībai nepieciešamas kultūrvietas, nemitīga sevis pilnveidošana, pieredzes apmaiņa, komunikācija ar nozares pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs, iespējas savus pakalpojumus padarīt ērtākus un mūsdienīgākus – tās ir tikai dažas no aktivitātēm, ko varam minēt Latvijas Muzeju biedrības un muzeju nozares kopsavilkumā par 2021. gadu. Nozares stiprās  un vājās puses, izaicinājumus un iespējas izcēlusi ne tikai Covid-19 pandēmija, bet arī administratīvi teritoriālā reforma, kas aktualizē jautājumus par muzeju un dažādu kultūras mantojuma objektu darbību jaunajos novados. Esošā situācija radījusi arī plašākas un daudzpusīgākas iespējas pilnveidoties – liela daļa semināru un darbnīcu var notikt attālināti, to vadīšanā LMB var piesaistīt profesionālus ārvalstu speciālistus. LMB ar gandarījumu var atskatīties uz 2021. gadā paveikto, sniedzot pienesumu Latvijas muzeju nozarei un atbalstu muzejiem, mūsu biedriem.

 

Muzeju pārstāvība Covid-19 pandēmijas ietvaros

2021. gads LMB aizritējis gan regulāri sadarbojoties ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem (LR Kultūras ministrija, Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa, LR Izglītības un Zinātnes ministrija), gan dažādu drošības pasākumu interpretēšanā un ieviešanā muzeju nozares dalībniekiem, gan aktīvi sekojot jaunākajiem valdības lēmumiem. Latvijas Muzeju biedrības valde nenogurstoši skaidroja un pamatoja muzeju lomu, drošību un pienesumu sabiedrībai, turpināja iesākto iniciatīvu #TiekamiesTagad un izstrādāja papildinājumus paziņojumu dizainos. Par situāciju Latvijas muzeju nozarē informējām NEMO (Network of European Museum Organisations – Eiropas Muzeju organizāciju apvienību)

 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Latvijas muzejos

Aizvadītajā gadā turpinājām iesāktās aktivitātes Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) lokalizēšanā un ieviešanā. LMB sekmīgi īstenoja ieplānotos pasākumus IAM izpratnes veicināšanai, diskusijai par tiem un īstenotie pasākumi noritēja sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku asociācijām, domnīcu “Creative Museum” un citiem sadarbības partneriem. Sadarbības un mērķtiecīgas plānošanas rezultātā IAM 2021. gadā veltītas virkne aktivitāšu, ar kurām lepojamies un, kuras spējušas sniegt informatīvu atbalstu muzeju un citu kultūras mantojuma speciālistiem.

 

2021. gadā realizējām Henrija Makgī (HenryMcGhie) 7 vebināru ciklu “Muzeji un ilgtspējīga attīstība”, atklājām ANO 17 IAM datubāzi ar muzeju labās prakses piemēriem. Tā kalpo kā lielisks uzskates materiāls, lai veicinātu izpratni par to, kas ir ANO IAM, lai muzeji dalītos savos labās prakses piemēros. Jaunajā ilgstpējas sadaļā ir publicēti 8 viedokļu raksti par muzejiem un ilgtspēju. Jāatzīmē, ka Starptautiskajā Muzeju dienā noslēdzam arī izglītojošo pasākumu programmu “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” un atvērām Henrija Makgī rokasgrāmatas “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi” tulkojumu latviešu valodā.

 

23. un 24. septembrī tiešsaistē norisinājās vairāku sadarbības partneru organizēta, Baltijas reģiona konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”. Kā uzsver šīs konferences vadošā organizatore Inga Surgunte: 

“Ar tiešsaistē aizvadītās Baltijas mēroga konferences starpniecību vēlējāmies muzejiem un bibliotēkām atgādināt, ka atmiņas institūcijas ir daudz lielākas ekosistēmas daļa un IAM nolūks nav turpināt strādāt, kā ierasts, bet gan rosināt apņēmīgu un fokusētu rīcību, kas vairotu pozitīvās un mazinātu negatīvās ietekmes. Konference apliecināja Baltijas valstu muzeju un bibliotekāru biedrību vēlmi strādāt kopā, vairot nozares profesionāļu izpratni par IAM sasaisti ar muzeju un bibliotēku darbu un iedvesmot jauniem projektiem”.

Lai darbs pie Ilgtspējīgās attīstības jautājumiem neapstājas, VKKF iesniedzām un guvām atbalstu projektam “Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai: turpinājums”, kurā turpināsies LMB īstenotās aktivitātes ANO IAM lokalizēšanā.

 

Muzeji un Latvijas Skolas soma

Gada sākumā muzeju speciālistiem un izglītojošo iestāžu darbiniekiem prezentējām jaunu un meklēšanas rīku “skolas soma”. Projekts veidots ar mērķi attīstīt muzeju un izglītības iestāžu sadarbību, kā arī veicināt caurspīdību un izgaismot Latvijas muzeju plašo darbu ar skolēnu auditoriju. Šī projekta ietvaros organizējām arī semināru “Kvalitatīvu muzeju piedāvājumu skolēniem aprakstu veidošana”. 2022. gadā turpināsies šī meklēšanas rīka pilnveidošana, jo VKKF piešķīris finansējumu LMB projektam Vienota “Latvijas Skolas somas” piedāvājuma un pieteikumu platforma muzeji.lv – 2. posms.

 

Profesionālās pilnveides kursi muzeju speciālistiem

Jau vairākus gadus LMB muzeju speciālistiem piedāvā iespēju piedalīties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programmā “Rītdienas muzejs”, kurā, ņemot vērā muzejnieku aktualitātes, iespēja pilnveidot savas zināšanas. Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju piedāvājām “Rītdienas muzejs” seminārus, kas šajā gadā fokusējās uz starpnozaru sadarbību. Trīs no četriem semināriem notika klātienē, tā sniedzot muzejniekiem iespēju satikties Rakstniecības un Mūzikas muzejā Pulka ielā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Semināros bija iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas par tekstu, runas mākslu, kustību mākslu muzejā, par muzeja tēlu un muzeja telpu.

 

Gada sākumā jau otro reizi notika Muzeju forums Reālā virtualitāte, kas, ņemot vērā esošo situāciju, notika tiešsaistē. Muzeju forumā aktualizējām jautājumus, kas būtiski līdz ar attālināto darbu Covid-19 pandēmijas dēļ, pievēršot uzmanību darbam virtuālajā vidē, kā arī visās muzeja darbības pamatjomās – krājuma darbā, pētniecībā, muzejpedagoģijā, menedžmentā un komunikācijā, kļuvis par ikdienas realitāti. 

Sadarbībā ar Fondu “Nāc līdzās!” rudenī organizējām apmācības muzeju speciālistiem, kā strādāt ar apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām. Pateicoties VKKF atbalstam un Fonda “Nāc līdzās!” piesaistītajiem lektoriem septembrī un oktobra sākumā notika pieci klātienes semināri Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Tukuma muzejā, Liepājas muzejā, Dobeles novadpētniecības muzejā un Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, savukārt pēdējo divu muzeju vietā apmācības noritēja attālinātajā formātā. Apmācības sniedza iespēju muzeju speciālistiem vēlreiz paskatīties uz muzeja piedāvājumu un tā pieejamību gan fiziskā, gan satura ziņā. Dažādi praktiski piemēri, padomi un ieteikumi viennozīmīgi rosinājuši muzejus būt vēl pieejamākiem dažādām mērķgrupām.

Gada nogalē, sadarbībā ar neformālo muzejpedagogu iniciatīvu “Nedarbnīca”, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju muzejpedagogiem un izglītojošā darba speciālistiem organizējām semināru “8 soļi kvalitatīvu muzeja izglītības piedāvājuma veidošanā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekta “No-zīmes” piemērs”. Semināra ietvaros LNMM Izglītības darba vadītāja Elīna Bērziņa dalījās pieredzē un sniedza metodiskos ieteikumos par astoņiem galvenajiem darba posmiem, lai profesionāli plānotu, kvalitatīvi sagatavotu un efektīvi piedāvātu tādas izglītības programmas, kuras paredzētas tieši attālinātam darbam ar muzeju auditoriju.

 

Muzeji un ATR

Jau 2020. gadā apzinājām muzejiem būtiskos jautājumus, kas saistīti ar muzeju un kultūras mantojuma objektu darbību pēc 2021. gada 1. jūlija – pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR). 2021. gadā, sadarbībā ar Latvijas Muzeju padomi (LMP) aktīvi iesaistījās ATR procesos, tādējādi cenšoties sekmēt to, ka reforma tiek izmantota kā iespēja padarīt pašvaldību muzejus un Latvijas muzeju nozari kopumā efektīvāku un atbilstošāku šodienas sabiedrības interesēm un vajadzībām.  Sadarbībā ar LMP sagatavoja ieteikumus pašvaldībām, lai komunikācijā ar muzeju un kultūras mantojuma objektu vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem veidotu labākos sadarbības un attīstības modeļus jaunajos novados. Izstrādātās vadlīnijas tika nosūtītas gan Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gan Latvijas Pašvaldību savienībai, gan pašvaldību muzejiem.

 

Pasniegta LMB Gada balva 2021 

2021. gadā LMB Gada balvas žūrijas komisija, par spīti iepriekšējam pandēmijas gadam, saņēma 54 muzeju projektu pieteikumus un pirmo reizi žūrija iesniegtos pieteikumus vērtēja nevis ņemot vērā nominācijas, bet gan pēc 5 noteiktajiem kritērijiem: oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība. Lai arī 2021. gadā Latvijas muzejnieku diena nenotika, 28. jūlijā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā tikās 12 izvirzītie LMB Gada balvas nominanti un par 2021. gada balvas ieguvēju tika paziņots Jēkabpils Vēstures muzejs ar Jēkabpils vēstures ekspozīciju

 

Vairāk kā 50 Latvijas muzeji ieejas biļetes un pakalpojumus piedāvā iegādāties, izmantojot mobilo maksājumu lietotni "Mobilly"

2021. gadā LMB sadarbībā ar SIA Mobilly un, pateicoties arī VKKF finansiālajam atbalstam, realizēja projektu, kura ietvaros 50 Latvijas muzeji savos muzejos un filiālēs piedāvā iespēju mobilajā lietotnē Mobilly iegādāties elektronisko biļeti. Tā rezultātā muzeja apmeklētājs saņem pakalpojumus ātrāk un ērtāk, savukārt muzeju nozares dalībnieki spēj piedāvāt vienotu, mūsdienīgu, un kvalitatīvu risinājumu. Lietotne ļauj nodrošināt bezkontakta maksājumus un paātrināt biļešu pārbaudes procesu, kas šajā laikā ir nozīmīgs aspekts, rūpējoties par epidemioloģiski drošu muzeja apmeklējumu. Būtiski, ka šī projekta ietvaros izstrādāta sistēma, kas piemērota muzejiem un līdz ar to muzeji arī turpmāk varēs pievienoties šai iniciatīvai.

 

Dalība kā neatkarīgiem ekspertiem divu lielu valsts muzeju – Turaidas muzejrezervāta un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja direktoru amata konkursā.

2020. gada rudenī LMB un LMP organizēja diskusiju “Direktors šodienas muzejā”, ar mērķi aktualizēt jautājumu par muzeju direktoru amata kandidātu atlases procedūru, direktora lomu un nepieciešamajām kompetencēm mūsdienu muzejā, kā arī rast konkrētus priekšlikumus procesa pilnveidei. Viens no šīs diskusijas rezultātiem ir uzaicinājums LMB valdes pārstāvjiem piedalīties kā ekspertam bez balss tiesībām divu lielo valsts muzeju: Turaidas muzejrezervāta un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja direktora amatu konkursā, kas notika š.g. septembrī.

 

Uzsākts LMB statūtu izmaiņas process.

 

2021. gada LMB Biedru kopsapulcē tika gūts akcepts sākt darbu pie esošo LMB statūtu izmaiņām un šajā gadā tika izveidota darba grupa, kas strādāja statūtos nepieciešamo izmaiņu sagatavošanas, precizēšanas un izvērtējuma. Ir veikts apjomīgs darbs un savstarpējā komunikācija, lai jau Jaunā gada sākumā labotos statūtus varētu prezentēt LMB biedriem un vēlāk virzīt statūtus uz apstiprināšanu. LMB Statūtu izmaiņas ir solis, lai LMB apvienotu Latvijas muzejus un kultūras mantojuma objektus, kas iekļauti muzeju reģistrā, un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībā un popularizēšanā ieinteresētus indivīdus un organizācijas, lai, vienojot un stiprinot muzeju nozari, vairotu tās pašapziņu, profesionalizāciju un rīcībspēju, tā sekmējot materiālā, nemateriālā un dabas mantojuma ilgtspējīgu un efektīvu saglabāšanu, pētniecību un pieejamības nodrošināšanu. 

 

2021. gadā LMB piesaistījusi finansējumu un realizējusi 6 projektus:

  • Latvijas Muzeju biedrības darbības atbalsts 2021.gadam;
  • Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai;
  • Attālināta biļešu iegāde Latvijas muzejos kā 21. gadsimta norma un Covid-19 jaunās realitātes prasība;
  • UNESCO Līdzdalības programmas projekta “Muzeji nākotnei: Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana un veicināšana” (Museums for Sustainable Future: Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals);
  • Rītdienas muzejs 2021;
  • "Muzeju krājuma digitalizācija: pieredze, izaicinājumi, attīstība".

 

Un gada nogalē iegūts finansējums trīs nozīmīgu projektu īstenošanai 2022. gadā. 

  • Vienota “Latvijas Skolas somas” piedāvājuma un pieteikumu platforma muzeji.lv – 2. posms;
  • Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai: turpinājums;
  • Latvijas Muzeju biedrība – vienota informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem.

 

Vēlos teikt lielu paldies Latvijas Muzeju biedrības valdei, Latvijas muzejiem, muzeju profesionāļiem, sadarbības partneriem, kuri aktīvi iesaistījušies biedrības aktivitāšu īstenošanā. Sadarbība un komandas darbs palīdz LMB kļūt par spēcīgu un vienojošu nozares organizāciju, kurai ir svarīgas biedru intereses un spēcīgas nozares attīstība. 2022. gads sniegs iespēju jaunu iniciatīvu un aktivitāšu īstenošanā! Lai mums visiem izdodas sasniegt savus ieplānotos mērķus, īstenot vispārdrošākās idejas un lielus un mazus projektus, jo sabiedrībai ir nepieciešami muzeji! Un muzejiem ir nepieciešama sabiedrība, muzeju atbalsts un atbalsts nozarē!