IzvēlneAizvērt

27.02

Latvijas Muzeju biedrības kopsapulces protokols

Latvijas Muzeju biedrības kopsapulces protokols

Protokols Nr. 2/2020

2020. gada 27. februārī

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Rīgā

 

Biedru sapulci sasaukusi LMB valde, biedriem paziņojot par sapulci 2020. gada 24.janvārī elektroniski.

Sēde sākas: plkst.11:00 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā

Sēdi atklāj: Zane Grīnvalde

Sēdi protokolē: Daiga Dupate

Piedalās: 58 balsstiesīgo Latvijas Muzeju biedrības biedri un 9 muzeju pārstāvji (pielikums Nr.1 – dalībnieku reģistrācijas lapas)

 

1. KOPSAPULCES LEĢITIMITĀTES APSTIPRINĀŠANA

Biedru skaits, kas piedalās: 58

Pilnvarojuma vēstules: 18

Uz 27.02.2020. biedrībā ir biedru: 114 biedri

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts Alberts Rokeplnis (Latvijas Muzeju biedrības valdes loceklis, Valmieras muzejs)

Par sēdes protokolistu tiek ievēlēta Daiga Dupate (Rīgas Stradiņa Universitātes muzejs)

Balsojuma rezultāti: par – 58, pret – 0, atturas – 1.

Pielikumā: Latvijas muzeju biedrības pilnsapulces 27.02.2020. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā dalībnieku reģistrācijas lapas (Pielikums Nr.1); Pilnvarojuma vēstules (Pielikums Nr.2).

 

2. BALSU SKAITĪTĀJU VĒLĒŠANAS

Izvirza:

Elīna Rasnace – Baldones muzejs

Anda Sloga – Viesītes muzejs “Sēlija”

Inese Kupšāne - Daugavas muzejs

Balsojuma rezultāti: Par: 55; Pret: 0; Atturas: 3

Lēmums: Balsu skaitīšanas funkcijas uzdod Elīnai Rasnacei, Andai Slogai un Inesei Kupšānei.

Alberts Rokpelnis aicina klātesošos pievērsties dienas kārtībai un īsai uzrunai dod vārdu Zanei Grīnvaldei.   

Dienas kārtībā:

 • Kopsapulces leģitimitātes apstiprināšana
 • Balsu skaitītāju vēlēšanas
 • LMB valdes priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes uzruna
 • Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Līgas Dimantes uzruna
 • Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Jāņa Garjāna informācija par aktualitātēm Latvijas Muzeju padomes darbā
 • LMB valdes priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes (Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs) atskaite par valdes darbu 2019. gadā, atskats uz LMB stratēģijā 2018.–2020. gadam paveiktajiem darbiem
 • Revīzijas komisijas ziņojums par LMB darbu 2019. gadā
 • Anna Balandina (LMB, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs)
 • Atskats uz pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides platformas “Rītdienas muzejs” semināriem 2019. gadā. Plānotās “Rītdienas muzejs” aktivitātes 2020. gadā un jaunās www.muzeji.lv mājas lapas projektu
 • Kristīnes Skrīveres (LMB, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) atskaite par dalību NEMO konferencē Tartu, Igaunijā 2019. gada 7.–9. Novembrī. Sakarā ar K.Skrīveres slimību, ziņojumu nolasīs Daiga Dupate.
 • 2020. gada LMB darbības plāns un budžets Iepazīstināšana ar VKKF atbalstīto projektu “Latvijas Muzeju biedrība – informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem”. Nepieciešams nobalsot par plānu un budžetu.
 • LMB Valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
 • Balsu skaitīšana un kafijas, pusdienu pauze
 • Rezultātu paziņošana, jaunās valdes un revīzijas komisijas pirmā sapulce

A.Rokpelnis aicina Kultūras ministrijas (KM) Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāju Līgu Dimanti teikt uzrunu.

L.Dimante pasakās muzeju darbiniekiem par veiksmīgi izpildīto uzdevumu – datu ievadīšanu vietnē “kulturasdati.lv”. Tālāk L.Dimante aicina klātesošos uz sadarbību un risināt kopīgi trīs jautājumus:

 • muzeju krājumu dokumentācijas nodošana LR Arhīvam vai sakārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • sakārtot informāciju par latviešu diasporu arhīvu atrašanās vietām Latvijā, lai šo informāciju turpmāk varētu plašāk izmantot pētniecības nolūkā;
 • Nacionālā muzeju kopkataloga sakārtošana un tālāka attīstība, kā arī informācijas un visu digitalizēto materiālu pievienošana Kultūras ministrijas projekta “Kultūras satura digitalizācija” ietvaros.

A.Rokpelnis aicina Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāju Jāi Garjānu paust informāciju par aktualitātēm Latvijas Muzeju padomes darbā

J.Garjāns informē klātesošos par to, ka:

 • Muzeju padome sniegusi atzinumu par grozījumiem Muzeju likumā. KM saņēmusi atzinumus arī no citām ministrijām;
 • sadarbībā ar Valsts kanceleju tiek strādāts pie Valsts un pašvaldību amatu kataloga un šo iestāžu darbinieku atlīdzību reformām. Priekšlikumus ikviens var iesniegt līdz š.g. 2. martam;
 • aizvien daudz neskaidru jautājumu par administratīvi teritoriālo reformu; jāvērtē šīs reformas iespējas un draudi; par to MP aicina uz viedokļu apmaiņu muzeju reģionālajās sanāksmēs.

A.Rokpelnis aicina Z.Grīnvaldi sniegt pārskatu par LMB paveikto 2019. gadā.

Z.Grīnvaldes atskaite.

Pēc atskaites sniegšanas debašu nav.

A.Rokpelnis dod vārdu Taigai Koknevičai, LMB revīzijas komisijas vadītājai.

T.Kokneviča sniedz atskaiti par konstatēto LMB darbā.

T.Kokneviča ziņo, ka LMB biedru vidū ir daudz muzeju, kuri nav samaksājuši biedru naudu. Sakarā ar to viņa lūdz ieviest LMB valdē vai revīzijas komisijā posteni “Biedrzinis”, kurš komunicētu ar biedriem un rūpētos par to, lai biedri laikā samaksā gan biedru naudu, gan segtu parādu.

T.Kokneviča atgādina, ka LMB biedriem ir divi pienākumi:

 • maksāt biedru naudu,
 • piedalīties LMB pilnsapulcē.

A.Rokpelnis aicina balsot par Revīzijas komisijas ziņojumu.

Balsojuma rezultāti: par – 54, pret – 0, atturas – 4.

A.Rokpelnis dod vārdu Annai Balandinai, kura pastāsta par programmu “Rītdienas muzejs” un jauno mājas lapu www.muzeji.lv.

Anna Balandina iepazīstina ar profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas platformas “Rītdienas muzejs” semināru plānu 2020.gadā.

A.Balandina arī sniedz nelielu progresa ziņojumu par topošo mājaslapu www.muzeji.lv.

Debates:

Anda Skuja (Turaidas muzejrezervāts): Kad plānots publiskot jauno mājaslapu?

A.Balandina: Tuvāko nedēļu laikā.

J.Garjāns: Vai jaunajā mājaslapā, muzeju katalogā būs publicēti tikai tie muzeji, kas ir LMB biedri, vai būs visi Latvijā esošie muzeji?

A.Balandina: Tiks publicēti arī citi muzeji, bet iespējams par samaksu. Šis jautājums ir vēl jāizdiskutē. Vai arī tādam muzejam, kas vēlas nonākt kopkatalogā, ir iespēja iestāties LMB.

A.Balandina: Priekšlikums katalogā pagaidām nepublicēt tos muzejus, kuri nav samaksājuši LMB biedra naudu. Par šādu lēmumu noteikti informēsim LMB biedrus, kuri ir parādnieki.

A.Rokpelnis aicina D.Dupati nolasīt K.Skrīveres ziņojumu par dalību NEMO konferencē Tartu, Igaunijā.

Satura izklāsts.

A.Rokpelnis dod vārdu Z.Grīnvaldei, lai iepazīstinātu klātesošos ar LMB 2020. gada darba plānu.

Darba plāns.

Debates:

Agrita Ozola (Tukuma muzejs) aicina muzeju profesionāļus 2020. gada aprīlī rīkot novadu reģionālās sanāksmes, lai apspriestu novadu teritoriālo reformu.

A.Rokpelnis aicina klātesošos balsot par 2020. gada darba plānu.

Balsojuma rezultāti: par – 58, pret – 0, atturas – 0.

Z.Grīnvalde iepazīstina klātesošos ar LMB 2020. gada budžetu

Budžeta izklāsts – Pielikums pie protokola Nr. 6

Debates:

J.Garjāns: aicina biedrus lemt par budžeta sadaļu, kas attiecas uz jaunās mājaslapas publicēšanu, lai nebūtu vairs jāpieprasa līdzekļi VKKF.

Izdevumu sadaļu par satura rediģēšanu var novirzīt publicēšanas izdevumiem; rediģēšanas darbā var iesaistīt LMB biedrus, kuri var šajā darbā palīdzēt.

A.Rokpelnis aicina balsot par 2020. gada budžetu.

Balsojuma rezultāti: par – 58, pret – 0, atturas – 0.

LMB valdes un Revīzijas komisijas vēlēšanas

 

Pirms LMB valdes vēlēšanām Z.Grīnvalde nosauc jaunajam LMB valdes sastāvam darba mērķus un aicina pretendentus pārdomāt, kurā no jomām katrs vēlētos strādāt:

1.mērķis: LMB – stabila, profesionāla, aktīva un ilgtspējīga organizācija.

2.mērķis: LMB Gada balva – kvalitatīva un prestiža muzeju nozares balva, kas izceļ muzeju nozares izcilības, veido pozitīvu un profesionālu Latvijas muzeju nozares tēlu plašākā sabiedrībā.

3.mērķis: LMB – izziņas, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas platforma muzeju speciālistiem un plašākai sabiedrībai.

 

A.Rokpelnis aicina LMB biedrus virzīt kandidātus LMB valdei.

Tiek nosaukti šādi kandidāti:

Zane Grīnvalde (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs),

Anna Balandina (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs),

Elīna Vikmane (Topošais Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs),

Liene Johansone (Olaines Vēstures un mākslas muzejs),

Zane Melāne (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs),

Sandra Mackeviča (Latvijas Kara muzejs),

Kristīne Skrīvere (Cēsu vēstures un mākslas muzejs),

Alberts Rokpelnis (Valmieras muzejs),

Katrīna Kūkoja (Imanta Ziedoņa muzejs),

Ilze Lementujeva (Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs)

Kandidāti īsi iepazīstina ar sevi.

Revīzijas komisijai tiek virzīti:

Taiga Kokneviča (Latvijas Okupācijas muzejs),

Rihards Sisojevs (Preiļu lietišķās mākslas un vēstures muzejs),

Agra Brūne (Latvijas Sporta muzejs).

A.Rokpelnis izsludina sēdes pārtraukumu un balsu skaitīšanu.

Rezultātu paziņošana, jaunās valdes un revīzijas komisijas pirmā sapulce.

Balsojuma rezultāti.

Par LMB valdei izvirzītajiem kandidātiem saņemtās balsis:

Zane Grīnvalde – 55 balsis,

Anna Balandina – 56 balsis,

Liene Johansone – 47 balsis,

Elīna Vikmane – 44 balsis,

Zane Melāne – 45 balsis,

Sandra Mackeviča – 47 balsis,

Kristīne Skrīvere – 53 balsis,

Alaberts Rokpelnis – 51 balss,

Katrīna Kūkoja – 44 balsis,

Ilze Lementujeva – 37 balsis.

 

Valdē ievēlēti:

Zane Grīnvalde (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs),

Anna Balandina (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs),

Elīna Vikmane (topošais Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs),

Liene Johansone (Olaines Vēstures un mākslas muzejs),

Zane Melāne (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs),

Sandra Mackeviča (Latvijas Kara muzejs),

Kristīne Skrīvere (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs),

Alberts Rokpelnis (Valmieras muzejs),

Katrīna Kūkoja (Imanta Ziedoņa muzejs).

 

Par Revīzijas komisiju trīs kandidātu – Taiga Kokneviča (Okupācijas muzejs), Rihards Sisojevs (Preiļu vēstures muzejs), Agra Brūne (Sporta muzejs) – sastāvā balsojuma rezultāti: par – 58, pret – 0, atturas – 0.

 

Kopsapulce slēgta 2020.gada 27.februārī pl.14.00.

Pirmajā sanāksmē tiekas no jauna ievēlētā LMB valde.

LMB valde par valdes priekšsēdētāju ievēl Zani Grīnvaldi.

Balsojuma rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 1.

Katrs no valdes locekļiem paziņo, pie kura no 2020.gada stratēģiskajiem mērķiem viņš varētu strādāt.

Pirmā jaunās LMB valdes sēde paredzēta 2020.gada 12.martā 10.00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Kopsapulces vadītājs: A.Rokpelnis

Kopsapulces protokoliste: D.Dupate