IzvēlneAizvērt

10.03

Valdes sēdes protokols Nr. 3 / 2020

Latvijas Muzeju biedrības valdes sēdes protokols Nr. 3 / 2020

2020. gada 10. martā

Sēde notiek Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā.

Sēdē piedalās: Zane Grīnvalde (telefonsaruna visas sēdes gaitā), Anna Balandina, Zane Melāne, Alberts Rokpelnis, Sandra Mackeviča, Kristīne Skrīvere, Elīna Vikmane, Liene Johansone, Katrīna Kūkoja.

Sēdi vada: Zane Grīnvalde

Sēdi protokolē: Zane Melāne

Darba kārtībā:

  • Latvijas Muzeju biedrības valdes stratēģijas 2020 – 2022 mērķi un uzdevumi.
  • LMB Gada balvas 2019 izvērtēšana  un apbalvošanas ceremonijas norise.

 

Latvijas Muzeju biedrības valdes stratēģijas 2020 – 2022 mērķi un uzdevumi

1.1. A. Balandina  un Z. Grīnvalde iepazīstina ar Latvijas Muzeju biedrības jaunās stratēģijas mērķiem un uzdevumiem, aicina sniegt ierosinājumus, kā arī veikt pienākumu sadali starp valdes locekļiem, nosakot termiņus to izpildei.

1.2. Diskusija par uzdevumu 1.1. “Finansējuma piesaiste LMB mērķu realizācijai”.

Nolemts:

Noteikt finansējuma piesaisti kā vienu no svarīgākajām biedrības funkcijām.

Visiem valdes locekļiem apzināt NVO pieejamos finanšu avotus biedrības aktivitāšu realizēšanai.

Informēt biedrības biedrus par aktuāliem projektiem finansējuma piesaistei muzejos.

Rast iespēju LMB kā partnerorganizācijas iesaisti starptautiskos tīklojumos.

1.3. Diskusija par uzdevumu 1.2. “Jaunas LMB valdes darbības struktūras izstrāde un nolikuma/statūtu izmaiņas”. LMB biedru loka paplašināšana - individuālie biedri, institūciju biedri, goda biedri.

Nolemts:

Izvērtēt iespēju paplašināt LMB biedru pārstāvniecību.

Pārdomāt individuālo biedru iesaistes nosacījumus un priekšrocības biedra statusam.

Izvērtēt iespēju komerciālā sektora iesaisti LMB.

1.4. Diskusija par uzdevumu 1.3. “Uzlabot muzeju nozares iekšējo komunikāciju, nostiprināt kontaktu ar biedriem”.  Biedrības  iekšējā un ārējā komunikācija (biedrība – biedri, biedri-biedri, biedrība – nozares NVO un institūcijas).

Nolemts:

Organizēt LMB valdes iniciētus seminārus katrā reģionā, pirms tam veicot sagatavošanās pasākumus sekmīgai diskusiju norisei un informatīvā atbalsta sniegšanai no LMB puses. Atbildīgie par reģioniem: Kristīne Skrīvere  un Alberts Rokpelnis – Vidzeme; Zane Melāne – Latgale; Liene Johansone  - Zemgale; Katrīna Kūkoja - Kurzeme.

Izskatīt varbūtību ieviest biedrziņa amatu katrā reģionā.

Organizēt tikšanās ar nozares NVO turpmākās sadarbības veidošanai.

Deleģēt LMB Revīzijas komisiju nodarboties ar neapmaksāto biedra naudas rēķinu apzināšanu un saziņu ar parādniekiem.

1.5. Diskusija par uzdevumu 1.6. “Sadarbības turpināšana ar Eiropas Muzeju Asociāciju tīklu – NEMO (Network of European Museum Organisations)”.

Nolemts: Rast iespēju veidot sadaļu LMB mājas lapā par NEMO piedāvāto profesionālo pilnveidi LMB biedriem.

1.6. Diskusija par LMB Valdes stratēģijas 2020-2022 mērķi Nr.3:

“LMB – izziņas, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas platforma muzeju speciālistiem un plašākai sabiedrībai”.

Debates par biedru iesūtītās informācijas raksturu. Vai tie būs visi pasākumi muzejā (pasākumu afiša), vai jaunākās aktualitātes / novitātes?  Ideja par iespēju ne-biedriem par maksu būt sadaļā Muzeju datu bāze (katalogs).

Nolemts: Reģionālo tikšanās laikā apzināt biedru viedokli par informācijas ievietošanu biedrības mājas lapā – informācijas raksturs, augstas kvalitātes attēlu nodrošinājums, individuālās informācijas ievadīšanas iespējas u.c.

LMB Gada balvas 2019 izvērtēšana  un apbalvošanas ceremonijas norise

2.1. Z. Grīnvalde informē, ka Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2019 saņemti 54 pieteikumi  un aicina izskatīt žūrijas komisijas sastāvā pieaicināto personu sarakstu.

2.2. Diskusija par LMB Gada balvas žūrijas sastāvu un darbības principiem.

Nolemts:

Apstiprināt LMB Galda balvas žūrijas komisijas sastāvā ieaicināto personu sarakstu.

Izskatīt iespēju apstiprināt žūrijas komisijas sastāvu uz diviem gadiem (2019. un 2020. gads)

Iekļaut reģiona sanāksmju pārrunājamo jautājumu lokā LMB Gada balvas nolikuma un pieteikumu formas skaidrošanu.

2.3. Diskusijas par LMB Gada balvas 2019 apbalvošanas ceremonijas norises nodrošināšanu.

Nolemts:

Latvijas Muzeju dienu un LMB Gada balvas pasniegšanas ceremoniju organizēt kā videi draudzīgu pasākumu.

Apzināt un sazināties ar organizācijām vides aizsardzības jomā, kas sniegtu ierosinājumus videi draudzīga  pasākuma organizēšanā.

 

Sēdes vadītāja: Z.Grīnvalde

Protokoliste: Z. Melāne