IzvēlneAizvērt

Biedrības Latvijas Muzeju biedrība statūti (jaunā redakcija)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Biedrības nosaukums ir Latvijas Muzeju biedrība (turpmāk - Biedrība), saīsinājumā – LMB, nosaukuma tulkojums angļu valodā Latvian Museums Association, saīsinājumā – LMA.

1.2.  Biedrība ir neatkarīga, brīvprātīga, profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno muzeju nozares (turpmāk – Nozare) un saskarnozaru juridiskās un fiziskās personas.

1.3.  Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Biedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).

1.4.  Biedrībai ir juridiskas personas tiesības, un tai ir konts bankā.

1.5.  Biedrībai ir sava atribūtika, ko apstiprina Biedrības kopsapulce.

1.6.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

2. Biedrības mērķis

Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas muzejus, kultūras mantojuma objektus, kultūrvēsturiskā mantojuma jomas attīstībā un popularizēšanā ieinteresētus indivīdus un organizācijas, lai, veicinot muzeju sadarbību, vairotu pašapziņu, profesionalitāti un rīcībspēju, vienotu un stiprinātu Nozari, tā sekmējot kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu, izpēti un komunikāciju.

 

3. Biedrības uzdevumi

3.1.  Pārstāvēt Nozares intereses un īstenot likumīgās tiesības;

3.2.  iestāties par Starptautiskās muzeju padomes (International Council of Museums jeb ICOM) profesionālās ētikas principu respektēšanu;

3.3.  nodrošināt profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas Nozarē un saskarnozarēs;

3.4.  būt par visaptverošas un drošticamas informācijas platformu Nozarei un sabiedrībai;

3.5.  sekmēt pētniecisko darbību un izdevējdarbību, lai veicinātu muzeoloģijas atziņu sasaisti ar muzeju praksi;

3.6.  veicināt sociālo un digitālo inovāciju ieviešanu Nozares ilgtspējīgai attīstībai;

3.7.  pārstāvēt Biedrību starptautiskajā vidē un veicināt starptautisko sadarbību;

3.8.  nodrošināt instrumentu kopuma īstenošanu, kas veicina Nozares kopējā tēla un prestiža uzlabošanu un nostiprināšanu.

 

4. Darbības metodes

Biedrības darbības metodes

4.1.  piedalīties kultūrpolitikas dokumentu, normatīvo aktu, Nozares stratēģijas, lēmumu u.c. Nozari ietekmējošo dokumentu izstrādē un apspriešanā, atzinumu un rekomendāciju sniegšanā;

4.2.  izvirzīt pretendentus dalībai Latvijas Muzeju padomē, muzeju direktoru konkursu komisijās un citos pasākumos pēc savas iniciatīvas un pēc pieprasījuma;

4.3.  organizēt izglītojošus un pieredzes apmaiņas pasākumus;

4.4.  uzturēt un attīstīt Nozares informācijas platformu www.muzeji.lv;

4.5.  organizēt, līdzdarboties un popularizēt vietējā, valsts un starptautiska mēroga pētnieciskas aktivitātes, konferences un seminārus, un ar tām saistīto izdevējdarbību;

4.6.  rosināt un realizēt iniciatīvas, kas saistītas ar sociālo un digitālo inovāciju attīstību Nozarē;

4.7.  apzināt un izcelt Biedrības biedru sasniegumus, veidojot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicinot labo prakšu izplatību;

4.8.  pārstāvēt Latviju Eiropas muzeju organizāciju tīklā (Network of European Museum Organisations jeb NEMO) un uzturēt sakarus ar Latvijas un starptautiskām nevalstiskajām organizācijām, veidojot divpusējas vai daudzpusējas sadarbības;

4.9. piesaistīt finansējumu, piedaloties projektu konkursos, vietēja un starptautiska mēroga aktivitāšu realizēšanai;

4.10. veikt ar Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas organizēšanu saistītās darbības;

4.11. proaktīvi pārstāvēt Nozari plašsaziņas līdzekļos, profesionālajos un sociālajos medijos;

4.12. algot darbiniekus un piesaistīt sadarbības partnerus Biedrības uzdevumu veikšanai Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai;

4.13. veikt saimniecisko un citu normatīvajos aktos atļauto darbību Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

 

5. Biedri, biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

5.1.  Biedrību veido:

5.1.1. institucionālie biedri:

5.1.1.1. muzeji;

5.1.1.2. kultūras mantojuma objekti;  

5.1.2. individuālie biedri:

5.1.2.1. muzeju un kultūras mantojuma objektu darbinieki;

5.1.2.2. pensionētie muzeju un kultūras mantojuma objektu darbinieki;

5.1.2.3. ar muzeju profilu vai kultūrvēsturisko mantojumu saistītu izglītības iestāžu audzēkņi;

5.1.2.4. kultūrvēsturiskā mantojuma pētnieki;

5.1.2.5. Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmēji;

5.1.2.6. kultūras mantojuma jomas entuziasti.

5.1.3. asociētie biedri:

5.1.3.1. atmiņas institūciju un kultūras mantojuma objektu nevalstiskās organizācijas;

5.1.3.2. citas atmiņas institūcijas (bibliotēkas, arhīvi);

5.1.3.3. kultūras jomu (teātra, cirka, kino u.c.) vai citu nozaru organizācijas, kuras primāri nav muzeji vai kultūras mantojuma objekti, bet blakus darbības veidā veic to īpašumā vai valdījumā esošu krājumu vai kolekciju apsaimniekošanu un popularizēšanu ar mērķi nodrošināt to publisku pieejamību;

5.1.3.4. ar kultūras mantojumu saistītas pētniecības institūcijas;

5.1.3.5. ar kultūras mantojumu saistītas izglītības iestādes;

5.1.3.6. organizācijas, kas sniedz pakalpojumus kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības vai komunikācijas funkcijas īstenošanai.

5.2.  Lai kļūtu par Biedrības institucionālo biedru, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, tai pievienojot dibināšanas dokumenta kopiju, kā arī darbību reglamentējoša dokumenta (nolikuma, statūtu, līguma u. tml.) kopiju, kurā izklāstīti institūcijas/ iestādes/organizācijas mērķi, uzdevumi, galvenās funkcijas. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam.

5.3. Lai kļūtu par Biedrības individuālo biedru, izņemot Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmējus, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, pamatojot savu atbilstību individuālā biedra statusam un iestāšanās motivāciju. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam.

5.4. Lēmums par Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmēju, automātiski to uzņemot individuālo biedru lokā, tiek pieņemts Biedrības ikgadējā kopsapulcē ar vienkāršo balsu vairākumu, pirms balsojuma saņemot pretendenta mutisku piekrišanu.

5.5. Lai kļūtu par Biedrības asociēto biedru, valdei jāiesniedz brīvas formas pieteikums, pamatojot atbilstību asociētā biedra statusam un iestāšanās motivāciju, norādot sadarbības virzienus Biedrības Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai, kā arī pievienojot dibināšanas dokumenta kopiju, kā arī darbību reglamentējoša dokumenta (nolikuma, statūtu, līguma u. tml.) kopiju, kurā izklāstīti institūcijas/ iestādes/organizācijas mērķi, uzdevumi, galvenās funkcijas. Valde apkopo dokumentus, divu nedēļu laikā pieņem lēmumu un nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža rakstveidā to paziņo pieteicējam.

5.6. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram, izņemot Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem, ir jānomaksā biedru nauda Kopsapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

5.7. Valdes noraidošo lēmumu par jebkura biedra uzņemšanu, pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

5.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.9. Jebkuru biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu par šādiem pārkāpumiem:

5.9.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;

5.9.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.9.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.9.4. biedrs pārkāpj ICOM profesionālās ētikas kodeksu;

5.9.5. biedrs rīkojas pretrunā Statūtiem.

5.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.11. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Biedru nauda netiek atmaksāta.

 

6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1.  Biedrības biedru tiesības ir:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

6.2.  Biedrības biedru pienākumi ir:

6.2.1. ievērot Biedrības Statūtus;

6.2.2. pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;

6.2.3. regulāri maksāt biedra naudu, izņemot Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem;

6.2.4. nepieļaut rīcību, kas diskreditē Biedrību;

6.2.5. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

7. Biedrības struktūrvienības

7.1.  Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.

 

8. Biedru kopsapulce

8.1.  Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

8.2.  Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

8.2.1. lemt par grozījumu izdarīšanu Statūtos;

8.2.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus un revīzijas komisijas locekļus;

8.2.3. noteikt biedru naudas apmēru;

8.2.4. noteikt Biedrības galvenos darbības virzienus;

8.2.5. apstiprināt Biedrības gada pārskatu pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;

8.2.6. lemt par struktūrvienību izveidošanu un apstiprināt to nolikumus;

8.2.7. izlemt citus ar Biedrības mērķi, uzdevumiem un metodēm saistītus jautājumus.

8.3.  Kārtējās kopsapulces ne retāk kā reizi gadā sasauc Biedrības valde.

8.4.  Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka Biedrības valde, izziņojot rakstiski, lai Biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces.

8.5.  Pamatotu apstākļu dēļ kopsapulci var noturēt attālinātā veidā, izmantojot elektronisko lēmumu pieņemšanas procedūru.

8.6.  Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts sapulces vadītājs un protokolists (nepieciešamības gadījumā arī redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

8.7.  Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.8.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.9.  Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.10. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem, izņemot jautājumu par Biedrības likvidēšanu vai reorganizāciju, kad nepieciešams, lai par to nobalsotu vairāk kā 2/3 klātesošo balsstiesīgo biedru.

8.11. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī gadījumos, kad vismaz trīs Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

8.12. Kopsapulcē katram balsstiesīgam Biedrības biedram ir viena balss. Katrs Biedrības institucionālais un asociētais biedrs deleģē vienu balsstiesīgu pārstāvi. Biedrības individuālajiem biedriem balsstiesību nav.

8.13. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists.

8.14. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā tās juridiskajā adresē. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.

 

9. Izpildinstitūcija

9.1.  Biedrības izpildinstitūcija ir valde.

9.2.  Biedrības valde sastāv no deviņiem valdes locekļiem no institucionālo biedru vidus, kurus reģistrē Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

9.3.  Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem. Ja kāds valdes loceklis atstāj amatu pirms termiņa beigām, valdes sastāvā tiek uzņemts tas nākamais valdes locekļa kandidāts, par kuru biedru sapulcē nodots vislielākais balsu skaits.

9.4.  Valdes kompetencē ietilpst:

9.4.1. sagatavot un īstenot Biedrības stratēģiju un nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi;

9.4.2. rīkoties Biedrības mērķa sasniegšanai saskaņā ar Statūtiem;

9.4.3. sagatavot kopsapulcei priekšlikumus par biedru naudas apjomu, izmaiņām Biedrības Statūtos un Biedrības darbībā;

9.4.4. kopsapulces materiālus sagatavot tā, lai kopsapulce noritētu lietišķi, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem;

9.4.5. lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

9.4.6. lemt par Biedrības iestāšanos vietējos un starptautiskos sadarbības tīklos, organizācijās u.c.;

9.4.7. lemt par Biedrības iesaistīšanos iniciatīvu un projektu īstenošanā;

9.4.8. pārstāvēt Biedrības viedokli publiskajā telpā;

9.4.9. izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.

9.5.  Valde no sava vidus ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāju uz valdes pilnvaru laiku.

9.6.  Biedrības valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli, izņemot valdes priekšsēdētāju.

9.7.  Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par paveikto Biedrības darbā. Atlīdzības lielumu, ja tā tiek segta no biedru naudas, nosaka kopsapulce.

9.8.  Valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs vai divi valdes locekļi.

9.9.  Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdes locekļu.

9.10. Pamatotu apstākļu dēļ valdes priekšsēdētājs vai divi valdes locekļi var pieņemt lēmumu sēdi noturēt attālinātā veidā, izmantojot elektronisko lēmumu pieņemšanas procedūru.

9.11. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 klātesošo valdes locekļu.

9.12. Valdes sēdes gaita un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti sēdes protokolā. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un sēdes sākumā izvēlētais protokolētājs no valdes locekļu vidus.

9.13. Elektroniskā lēmumu pieņemšanas procedūra tiek noformēta protokola veidā, kuru paraksta valdes priekšsēdētājs.

9.14. Protokolu oriģināli glabājas biedrības juridiskajā adresē. Parakstītas protokolu kopijas tiek izsūtītas visiem valdes locekļiem 14 dienu laikā pēc valdes sēdes.

9.15. Valdes sēdes ir atklātas. Sēdēs bez balsstiesībām ir tiesības piedalīties revīzijas komisijas pārstāvjiem un Biedrības biedriem, kas ir ieinteresēti jautājuma izskatīšanā.

9.16. Biedrības ikdienas darbu vada Biedrības valdes priekšsēdētājs.

9.17. Biedrības valdes priekšsēdētājs:

9.17.1.  vada Biedrību un atbild par kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;

9.17.2.  veic visas Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamās darbības;

9.17.3.  slēdz civiltiesiskus darījumus;

9.17.4.  pārvalda Biedrības finanšu līdzekļus un mantu un rīkojas ar to atbilstoši Statūtiem un kopsapulces lēmumiem Biedrības mērķa sasniegšanai;

9.17.5.  lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies Biedrības uzdevumu īstenošanas gaitā;

9.17.6.  nodrošina Biedrības gada budžeta sastādīšanu un atbild par finansiālās darbības pārskata un atskaišu sagatavošanu saskaņā ar LR tiesību normām;

9.17.7.  pieņem darbā Biedrības darbiniekus saskaņā ar biedru sapulcē apstiprinātu budžetu un galvenajiem darbības virzieniem;

9.17.8.  sagatavo priekšlikumus biedru sapulcei un valdes sēdēm par Biedrībai būtiskākajiem jautājumiem un izmaiņām Biedrības darbībā.

 

10. Revīzijas komisija

10.1. Biedrības darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuras locekļus ievēl biedru kopsapulce no institucionālo biedru vidus uz diviem gadiem.

10.2. Revīzijas komisija sastāv no ne mazāk kā trīs personām.

10.3. Par revīzijas komisijas locekļiem nevar būt biedrības valdes locekļi vai struktūrvienību, ja tādas ir izveidotas, vadītāji.

10.4. Biedrības revīzijas komisija:

10.4.1.  veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.4.2.  izvērtē Biedrības grāmatvedības datu patiesumu un atbilstību reāli esošajai situācijai;

10.4.3.  sniedz atzinumu kopsapulcei par Biedrības budžetu un finansiālās darbības gada pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem, biedru sapulces lēmumiem un Statūtiem;

10.4.4.  nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus Biedrības pārvaldes institūcijām par Biedrības finanšu situācijas un mantas pārvaldības uzlabošanu;

10.4.5.  veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus saistībā ar Biedrības finansēm.

10.5.  Revīzijas komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu.

10.6. Revīzijas komisija veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā un atskaitās kopsapulcē.

10.7. Kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez iepazīšanās ar revīzijas komisijas slēdzienu.

 

11. Biedrības manta un finanšu līdzekļi

11.1. Biedrības finanšu līdzekļi glabājas bankā. Tos veido:

11.1.1.  biedru nauda;

11.1.2.  ziedojumi, dāvinājumi, pabalsti (izlietojami noteiktajam mērķim);

11.1.3.  valsts piešķīrumi nacionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem;

11.1.4.  projektu (t. sk. Eiropas Savienības) konkursos iegūtie līdzekļi;

11.1.5.  ieņēmumi no biedrības saimnieciskās darbības;

11.1.6.  citi normatīvajos aktos atļautie ieņēmumi.

11.2. Biedrības manta glabājas tās juridiskajā adresē.

11.3. Biedrības manta un finanšu līdzekļi izmantojami Biedrības darbības nodrošināšanai Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

11.4. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā atlikušo naudu un mantu pēc visu kreditoru prasījumu apmierināšanas nodod juridiskām personām, kuras norādījusi biedru sapulce, ievērojot, ka tās var būt biedrības, nodibinājumi, valsts, pašvaldību institūcijas vai citas juridiskas personas ar līdzīgiem mērķiem un uzdevumiem.

 

12. Biedrības darbības reorganizācija, izbeigšana un likvidācija

12.1. Biedrības reorganizāciju veic, pamatojoties uz kopsapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

12.2. Biedrības pašlikvidāciju veic, pamatojoties uz kopsapulces lēmumu, saskaņā ar kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā.

12.3. Biedrības likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus Latvijas Valsts arhīva glabāšanā.

12.4. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

12.5. Biedrības darbības likvidāciju veic saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto kārtību un citiem LR normatīvajiem aktiem.