IzvēlneAizvērt

Latvijas Muzeju biedrības statūti

 

Apstiprināti 2014. gada 20. februāra LMB kopsapulcē.
 
Reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2014. gada 26. martā ar Nr. 40008003240.
 
1. Darbības mērķis.
 
1.1. Latvijas Muzeju biedrība (turpmāk tekstā –Biedrība) ir neatkarīga, radoša, uz kopēju interešu pamata veidota biedrība.
1.2. Biedrības darbības mērķis ir:
1.3. sekmēt muzeju sadarbību Latvijā,
1.4. veicināt muzeju starptautiskos sakarus,
1.5. pārstāvēt muzeju intereses to sadarbībā ar radniecīgām organizācijām un nozarēm,
1.6. pārstāvēt muzeju intereses valstiskā līmenī, informējot gan valsts un vietējās pašvaldības iestādes, gan biznesa aprindas par muzeja problēmām, tādējādi rūpējoties par muzeju interešu aizstāvību,
1.7. veicināt sabiedrības integrācijas procesus Latvijā.
 
2. Darbības uzdevumi.
 
2.1. Biedrības darbības uzdevumi ir:
2.2. iestāties par Latvijas garīgās un materiālās kultūras vērtību, dabas saglabāšanu;
2.3. iestāties par kompetentu dabas un kultūras mantojuma pārvaldīšanu, kā arī kultūras finansēšanu, kas nodrošina tās vajadzības un attīstību;
2.4. nodrošināt informāciju par muzeju un Biedrības darbu;
2.5. sekmēt muzeju un to darbinieku profesionalitāti, iestāties par ICOM (Starptautiskā muzeju padome) profesionālās ētikas principu respektēšanu;
2.6. uzturēt muzeju darbinieku kopību, pārstāvēt tās intereses.
 
3. Darbības metodes.
 
3.1. Biedrība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
3.1.1. piedalās Latvijas Muzeju padomes darbā (deleģē pārstāvi);
3.1.2. veic izdevējdarbību;
3.1.3. organizē un uztur Biedrības mājas lapu;
3.1.4. piedalās projektu konkursos;
3.1.5. sniedz atzinumus un rekomendācijas par muzeju darbības aktuāliem jautājumiem;
3.1.6. algo darbiniekus atsevišķu Biedrības uzdevumu veikšanai;
3.1.7. organizē ikgadējos Starptautiskās muzeju dienas pasākumus;
3.1.8. sadarbojas ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Muzeju padomi, ICOM Latvijas Nacionālo komiteju;
3.1.9. sadarbojas ar radniecīgām organizācijām ārpus Latvijas;
3.1.10. veic saimniecisko un citas likumos atļautās darbības.
 
3.2.  Biedrības budžetu veido biedru naudas gada maksājumi, ziedojumi, sponsorējumi, projektu finansējums, maksas pakalpojumi.
 
4. Nosaukums.
 
4.1. Biedrības nosaukums ir : Latvijas Muzeju biedrība. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā – Latvian Museum Association.
Nosaukuma saīsinājums.
4.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir: LMB. Angļu valodā – LMA.
 
5. Darbības teritorija.
 
5.1. Biedrība darbojas Latvijā.
 
6. Augstākā lēmējinstitūcija.
 
6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
6.2. Kārtējās kopsapulces ne retāk kā reizi gadā sasauc Biedrības valde.
6.3. priekšsēdētāja, valdes, revīzijas komisijas vai 1/10 daļas biedru rakstiska pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā saņemšanas.
6.4. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma prasības, nosaka Biedrības valde.
6.5. Kopsapulci Biedrības valdes priekšsēdētājs izziņo rakstiski, lai Biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces sanākšanas.
6.6. Kopsapulces materiālus valde sagatavo tā, lai kopsapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.
6.7. Kopsapulci atklāj Biedrības valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona.
6.8. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts sapulces vadītājs un protokolists (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
6.9. Kopsapulces vadītāja pienākums ir precizēt kopsapulces reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.
6.10. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī tajā piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.
6.11. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem, izņemot jautājumu par Biedrības likvidēšanu vai reorganizāciju, kad nepieciešams, lai par to nobalsotu vairāk kā 2/3 klātesošo balsstiesīgo biedru.
6.12. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī gadījumos, kad vismaz trīs Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.
6.13. Katram Biedrības biedram ir viena balss. Katrs Biedrības biedrs deleģē vienu balsstiesīgu pārstāvi uz kopsapulci.
6.14. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists.
6.15. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.
 
6.16. Kopsapulcei ir tiesības:
6.16. 1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
6.16.2. ievēlēt valdi;
6.16.3. ievēlēt revīzijas komisiju un noteikt tās skaitlisko sastāvu;
6.16.4. apstiprināt gada pārskatus un atskaites;
6.16.5. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju saskaņā ar statūtu 12. nodaļu;
6.16.6.  apstiprināt valdes priekšlikumus par biedru maksas lielumu;
6.16.7.  noteikt kārtību, kādā veidā darbosies teritoriālās un citas struktūras, ja tādas tiks izveidotas;
6.16.8.  izlemt citus ar Biedrības darbības uzdevumiem saistītus jautājumus.
 
7. Pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija.
 
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
7.2. Biedrības valdes sastāvā ietilpst 9 valdes locekļi, kurus reģistrē Uzņēmumu reģistrā. Valde no sava vidus ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāju uz valdes pilnvaru laiku.
7.3. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.
 
7.4. Valde:
7.4.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;
7.4.2. vada un pārzin Biedrības lietas;
7.4.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;
7.4.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
7.4.5. lemj par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
7.4.6. īsteno projektus;
7.4.7. lemj jautājumus par dalību dažādās mērķprogrammās un to līdzekļu izlietošanu;
7.4.8. izsaka priekšlikumus par biedru maksām, to lielumu un iesniedz apstiprināšanai kopsapulcē;
7.4.9. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.
 
7.5. Valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 klātesošo valdes locekļu. Valdes sēdes ir atklātas. Sēdēs tiesības piedalīties ir revīzijas komisijas pārstāvjiem un Biedrības biedriem, kas ir ieinteresēti kāda jautājuma izskatīšanā.
7.6. Biedrības ikdienas darbu vada Biedrības valdes priekšsēdētājs.
7.7. Biedrības valdes priekšsēdētāju ievēl valde uz savu pilnvaru laiku.
 
7.8. Biedrības valdes priekšsēdētājs:
7.8.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
7.8.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzin Biedrības lietas;
7.8.3. pārstāv Biedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
7.8.4. paraksta un slēdz civiltiesiskus darījumus;
7.8.5. kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
7.8.6. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
7.8.7.  iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
7.8.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.
 
7.9.   Biedrības valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli, izņemot valdes priekšsēdētāju.
7.10. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par paveikto Biedrības darbā. Atlīdzības lielumu nosaka kopsapulce.
 
8. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.
 
8.1.   Biedrības darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.
8.2.   Revīzijas komisija sastāv no ne mazāk kā trīs personām.
 
8.3.   Biedrības revīzijas komisija:
8.3.1.  veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. sagatavo ziņojumu par Biedrības Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. 9 sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu darbības uzlabošanu;
8.3.5. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.
 
8.4. Revīzijas komisija veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā un atskaitās kopsapulcē.
8.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada ziņojumu un bilanci bez Revīzijas komisijas slēdziena.
8.6. Revīzijas komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu.
 
9. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.
 
9.1. Latvijas muzeju biedrību veido kolektīvie biedri – muzeji un tiem pielīdzinātas iestādes.
9.2. Lai kļūtu par Biedrības biedru, ir jāiesniedz brīvas formas pieteikums valdei. Valde apkopo dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu.
9.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
9.4. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā biedru nauda noteiktajā apmērā un kārtībā.
 
9.5. Biedrības biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:
9.5.1.   nenomaksāta ikgadējā biedra nauda;
9.5.2.   kopsapulces un valdes lēmumu nepildīšana;
9.5.3.   savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
9.5.4.   ja tiek pārkāpts ICOM profesionālās ētikas kodekss;
9.5.5.   cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
 
9.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem, atklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 
9.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Biedru maksa netiek atmaksāta.
 
10. Biedru tiesības un pienākumi.
 
10.1. Biedrības biedram ir tiesības:
10.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
10.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
10.1.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
10.1.4. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
10.1.5. Biedrības biedru pienākumi ir:
10.1.6. ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces, valdes lēmumus;
10.1.7. regulāri maksāt biedra naudu;
10.1.8.  ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
 
11.  Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība.
 
11.1. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā. Reorganizāciju veic, pamatojoties uz kopsapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Biedrības likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.
11.3. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.
 
12.  Mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.
 
12.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības pēdējā kopsapulce Biedrības mērķu īstenošanai.