IzvēlneAizvērt

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2021

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2021 (turpmāk - LMB Gada balva 2021) muzeji var iesniegt projektus, kas ir realizēti 2020. gadā. Pieteikumi LMB Gada balvai 2021 vairs netiks vērtēti konkrētās nominācijās, kā tas ir bijis iepriekš. Tie tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: orģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība.

Ir izmainīta arī muzeju pieteikumu iesniegšanas kārtība. Muzeji ir aicināti iesniegt savus pietiekumus balvai divas reizes gadā.  Lai veicinātu vērtēšanas procesa objektivitāti, pirmo reizi balvas vēsturē tiks organizētas žūrijas komisijas vizītes uz muzejiem, lai novērtētu iesniegtos projektus klātienē. 

 

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2021 nolikums

1. Latvijas Muzeju biedrības (turpmāk LMB) Gada balvu rīko un pasniedz LMB.

2. LMB Gada balvas mērķis: LMB Gada balva ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos LMB biedru muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

3. Vispārīgie noteikumi:

3.1. LMB Gada balvas (turpmāk - Balva) pretendents var būt ikviens LMB biedrs, kas 2020. gadā ir radījis un īstenojis projektu atbilstoši nolikumam (turpmāk – Pretendents). Īpašo atzinību “Pamanīts” (5.14 ) var piešķirt  citiem Latvijas muzejiem un kultūrvēstures institūcijām par pieteiktā projekta unikalitāti, oriģinalitāti, aktualitāti, ilgtspēju, lietojamību un nozīmīgumu 2020. gadā.

3.2. Pretendentu Balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā pats muzejs, kas 2020. gadā ir radījis projektu, kas atbilst Balvas vērtēšanas kritērijiem (4.punkts).

3.3. Balvas Pretendentu iesniegto projektu vērtē neatkarīga Balvas žūrijas komisija (turpmāk - Komisija), kuru izveido LMB valde (5. punkts “LMB Gada balvas žūrijas komisija).

3.4. Balvas Pretendentus nosaka Komisija konkursa kārtībā divas reizes gadā, izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus par radītajiem projektiem 2020. gadā.

3.5. Balvas Pretendenta projektam jāatbilst vienam vai vairākiem kritērijiem (4. punkts “LMB Gada balvas vērtēšanas kritēriji”) un jāiesniedz pieteikums (6. punkts “LMB Gada balvas pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība”). 

3.6. Balvas finālam kalendārā gada laikā tiek izvirzīti ne vairāk kā 12 Pretendenti un Balvu saņem viens no tiem. Reizi ceturksnī Komisija izvēlas ne vairāk kā 3 labākos Pretendentus, noslēgumā no 12 pretendentiem tiek izvēlēts viens uzvarētājs.

4. LMB Gada balvas vērtēšanas kritēriji:

4.1. LMB balvas pretendentu iesniegtos projektus/ produktus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:  

4.1.1. Oriģinalitāte - projekta idejas oriģinalitāte un atbilstība konkursa mērķim. 

4.1.2. Aktualitāte - projekta spēja uzrunāt un iesaistīt apmeklētājus, spēja ietekmēt gan sociālos, gan ekonomiskos procesus sabiedrībā, rezonanse plašākā sabiedrībā. 

4.1.3. Vienotība un kvalitāte - projekta vēstījuma vienotība un konsekvence no idejas līdz realizācijai, atbilstoši tā mērķim un saskaņā ar muzeja misiju; muzejiskais projekts vērtējams kā vienots, kvalitatīvs meistardarbs. 

4.1.4. Sociālā loma - projekta sociālā atbildība un tas, vai projekts veicina kultūras un sociālo dialogu, iniciē jaunus, sabiedrību bagātinošus, izglītojošus procesus, iedrošina un mudina uz jaunradi un sadarbību. 

4.1.5. Ilgtspēja un lietojamība - projekta pieejamība, lietojamība un lietderība, ilgtspējīgu resursu un risinājumu pielietojums, kalpošana nākotnes sabiedrībai.

5. LMB Gada balvas žūrijas komisija:

5.1. Komisijas pretendentus uzrunā un izvēlas LMB valde.

5.2. Komisiju skaitliski veido viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie Komisijas locekļi, kuri izvēlēti atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām:

5.2.1. Izstāžu organizēšana, muzeoloģija, sabiedriskie procesi, izglītība;

5.2.2. Pētniecība, vēsture;

5.2.3. Dizains, scenogrāfija, arhitektūra;

5.2.4. Komunikācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, integrācija, kultūras žurnālistika.

5.3.  LMB valdei ir tiesības noteikt, kuras nozares pārstāvēs Komisija.

5.4. Komisija ievēl Komisijas priekšsēdētāju no sava vidus.

5.5. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs,  protokolē no Komisijas vidus izvēlēts protokolists.

5.6. Ja par Balvas kandidātu izvirzīts projekts, kas ir saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem, viņš/viņa nepiedalās izvērtēšanā un lemšanā/lēmuma pieņemšanā.

5.7. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijaslocekļiem.

5.8. Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošo lēmumu pieņem Komisijas priekšsēdētājs.

5.9. Komisijas locekļi paraksta LMB valdes sagatavotu un valdes sēdē apstiprinātu  LMB Gada balvas ētikas kodeksu. 

5.10. Komisija ar potenciālajiem muzeju projektiem, kas tiks iesniegti LMB Gada balvai atbilstoši grafikam (6.1 punkts) sākotnēji iepazīstas Komisijas sanāksmēs.

5.11. Komisijai ir tiesības nolemt, vai Pretendenta iesniegto projektu nepieciešams  apskatīt klātienē.

5.12. Komisija, reizi ceturksnī izvērtējot iesniegtos projektus, izvēlas ne vairāk kā 3 labākos pieteikumus.

5.13. Gada noslēgumā Komisija apkopo ne vairāk kā 12 Pretendentus, no kuriem izvēlas vienu uzvarētāju. 

5.14. Balvas Komisijai ir tiesības izcelt kādu 2020. gadā Latvijas muzejos vai citās kultūrvēstures institūcijās radītu projektu, piešķirot tam īpašu balvu - LMB Gada balva “PAMANĪTS!”. Vērtējot īpašo projektu, Komisija ņems vērā tā unikalitāti, oriģinalitāti, aktualitāti, ilgtspēju, lietojamību un nozīmīgumu muzeju nozarē 2020. gadā. Šai balvai var izvirzīt kandidātu, kurš nav LMB biedrs.

6. LMB Gada balvas pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

6.1. Pieteikuma anketas ar pievienotajiem pielikumiem un/vai video jāsūta uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv  atbilstoši grafikam:

Ceturksnis Pieteikumu iesniegšana Komisijas plānotais darbs pie pieteikumu izvērtēšanas
1. un 2. ceturksnis Līdz 30. augustam* No 1. līdz 15. septembrim**
3. un 4. ceturksnis Līdz 31. decembrim No 2. līdz 15. janvārim 

 

6.2. 2020. gada laikā Žūrijas komisija tiekas divas reizes, atbilstoši grafikam (6.1.), lai izvērtētu iesniegtos muzeju projektus.

6.3. Ja pieteikums neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem (4. punkts “Gada balvas vērtēšanas kritēriji”) un pieteikums nav sagatavots atbilstoši pieteikumu iesniegšanas kārtībai (6. punkts “Gada balvas pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība”), tad Žūrijas komisija to neizskata. 

7. Balvas pasniegšana:

7.1. Balva tiek pasniegta 2021. gada maijā – Latvijas Muzeju dienas ietvaros svinīgā ceremonijā.

7.2. Informācija par Balvas ieguvēju tiks publicēta pēc Balvas pasniegšanas LMB mājaslapā www.muzeji.lv

Pieteikuma anketas LMB Gada balvas un Mērijas Grīnbergas balvas konkursiem tiek izsūtītas LMB biedriem elektroniski.

* Uzmanību! Pieteikšanās termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 14. septembrim!

** Projektu izvērtēšanas laiks žūrijai tiek mainīts no 15.-30. septembrim.

 

Kontaktinformācija:

Zane Grīnvalde

LMB valdes priekšsēdētāja

T: +371 29418187

E: muzeji@muzeji.lv