IzvēlneAizvērt

06.09

Atklātā vēstule LR Kultūras ministrijai un LR Izglītības un zinātnes ministrijai par Izglītības iestāžu audzēkņu uzņemšanu muzejos

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas

Kultūras ministram Naurim Puntulim

 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas

Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei

 

06.09.2021. Nr.20-1/2021

Par Izglītības iestāžu audzēkņu uzņemšanu muzejos

 

Latvijas Muzeju biedrība ir nozari pārstāvoša asociācija, kas apvieno 120 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos muzejus un to apvienības, tādējādi pārstāvot faktiski visu muzeju nozari. Latvijas muzeji ir atvērti apmeklētājiem kopš šī gada jūnija sākuma un vasaras mēneši aizvadīti, uzņemot muzejos individuālos apmeklētājus, vienas mājsaimniecības pārstāvjus, ievērojot vadlīnijas par epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā.

Iesākoties jaunajam mācību gadam, muzeju speciālisti aktualizē savu piedāvājumu izglītības iestādēm. Latvijas Kultūras akadēmijas veiktais pētījums par Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” (LSS) sagatavošanas un ieviešanas procesa sagatavošanās posmu vēsta, ka skolu vēlme izmantot muzejus LSS ietvaros ir augsta, jo muzeji ierindojas otrajā vietā (aiz skatuves mākslas), turklāt pašvaldības un skolas veido aktīvu un sistemātisku sadarbību visvairāk tieši ar muzejiem.  Izglītojošo programmu pieprasījums katru gadu palielinās un mācību semestra laiks muzejos ir noslogots. Muzeju izglītojošās programmas, ko piedāvā arī projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros, tiek veidotas saskaņā ar mācību saturu. Stundas muzejā, ko piedāvā lielākā daļa Latvijas muzeju ir daļa no formālās izglītības (vizuālā māksla, vēsture, sociālās zinības, kultūras vēsture, dizains un tehnoloģijas). 2020. gada nogalē LMB izveidoja vienotu LSS meklēšanas rīku, kas atrodas www.muzeji.lv platformā un kopš 2020. gada februāra te publicētas vairāk kā 240 izglītojošās programmas un katra no tām ir saistīta ar mācību saturu vai arī ir daļa no formālas izglītības.

Atsākoties skolēnu klātienes mācībām un sekojot līdzi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 par skolēnu bezmaksas Covid-19 testu izmantošanas iespējām, muzeji ir neizpratnē, kā rudens sezonā strādāt ar skolām un klašu grupām. Šobrīd skolēniem veiktais Covid-19 bezmaksas tests der tikai izglītības iestāžu vai interešu pulciņu nodarbību, bet ne kultūras pasākumu vai kafejnīcu iekštelpu apmeklējumam. Kurā kategorijā atrodas muzeji?

Ņemot vērā valstī noteiktās drošības prasības, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un nodrošinātu skolēniem drošu mācību vidi klātienē, LMB ir vairāki jautājumi, uz kuriem vēlamies rast atbildes:

1. Vai skolēnu veiktais bezmaksas Covid-19 tests ir derīgs, lai muzejus apmeklētu viena klase? Muzeji nav uz peļņu vērstas institūcijas un viens no muzeja pamatmērķiem ir izglītot sabiedrību par vēstures, kultūras mantojuma, mākslas jautājumiem, izmantojot muzejiskos līdzekļus, runāt ar sabiedrību, t.sk. ar skolēniem par šodien aktuālām tēmām. Muzeju izglītojošās nodarbības tiek veidotas, saskaņā ar skolu mācību saturu, tā papildinot skolēnu zināšanas par konkrētu mācību vielu. Vairākos Latvijas muzejos, īpaši reģionos, vietējo izglītības iestāžu audzēkņiem muzeja apmeklējums ir bez maksas vai tiek piemērotas dažādas atlaides.  Līdz ar to, ja nodarbībai vai ekskursijai muzejā klašu grupā ir nepieciešams atsevišķs Covid-19 tests, muzeja apmeklējums skolēniem kļūst neiespējams.

2. Vai muzeja izglītojošās nodarbības skaitās kā interešu izglītība, uz kuru attiecas ierobežojumi par ne vairāk kā 20 skolēnu dalību vienā reizē? Šāds ierobežojums muzeju darbam ar skolēniem nenāk par labu, jo lielākās pilsētu skolās klasē ir vairāk kā 20 bērni, līdz ar to visi skolēni nevarēs apmeklēt nodarbību. Otrkārt, lielajos muzejos ir vairākas izstāžu un ekspozīciju telpas, kuru kvadratūra ļauj, ka vienlaicīgi muzejā var vadīt muzejpedagoģiskās nodarbības divām vai pat trīs klasēm. Muzeju pielīdzinājums interešu izglītībai ierobežo muzeju darbu ar skolēniem.

Skolēnu grupas rudens sezonā veido ļoti nozīmīgu muzeju apmeklētāju grupu. Vairāk kā gadu skolēni ar savu klasi nav varējuši apmeklēt izstādes, izglītojošās nodarbības un pasākumus un tas ir garš bezmuzeja apmeklējuma periods. Šobrīd muzeju speciālistiem būs vairāk jāstrādā ar skolēniem, kuri šī gada ietvaros nav nākuši uz muzejiem. Ir nepieciešams atgādināt, ka muzeji ir saistoši ne tikai viņu vecākiem, bet arī pašiem skolēniem, ka te var iegūt noderīgas zināšanas, kas būtiski papildina skolā apgūstamo mācību vielu. Tādēļ būtiski ļaut muzejus apmeklēt visai klasei kopā, arī tad, ja tie ir vairāk kā 20 skolēni.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  40. 10 pants nosaka “Ja izglītojamam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests atbilstoši šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktam, izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī aktivitātēs, kas tiek organizētas darbā ar jaunatni, uzrādot atbildīgajai personai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.” Augstāk minēti argumenti, ka muzeju izglītojošās nodarbības ir gan daļa no formālās izglītības, gan būtiski papildina izglītības mācību saturu, tādēļ uzskatām, ka muzeji var strādāt ar vienas klases skolēniem, vadot muzejpedagoģiskās nodarbības, jo klase veido vienu “burbuli”. Lielākā daļa muzeju ir gatavi nodrošināt, ka ar skolēniem strādā darbinieks ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Aicinām LR Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju sniegt precizējošu atbildi par to, kā muzejiem strādāt ar skolēniem šajā jaunajā mācību gadā. Latvijas muzeji ir gatavi nodrošināt noteikto epidemioloģisko prasību ievērošanu, apmeklētāju plūsmu, distances ievērošanas prasības un citas valstī noteiktās prasības Covid-19 ierobežošanai, tādējādi sniedzot pozitīvu pienesumu spriedzes mazināšanai skolēnu vidū, turpinot sniegt nozīmīgu devumu skolēnu izglītošanā.

Aicinām uzturēt savstarpējo dialogu un meklēt labāko risinājumu, kā pandēmijas apstākļos muzejiem izvēlēties labāko un drošāko sadarbības modeli strādājot ar izglītības iestāžu audzēkņiem. Latvijas Muzeju biedrība ir gatava aktīvai sadarbībai.