IzvēlneAizvērt

06.04

Latvijas Muzeju padomes vēstule Latvijas muzejiem

2020. gada 6. aprīlī

Kolēģi!

Covid -19 ir ienesis izmaiņas mūsu ikdienā, tas skāris arī muzeju darbību, uz laiku pārtraucot muzeju ierasto komunikāciju ar apmeklētājiem. Tomēr tas nenozīmē, ka muzeju dzīve ir paralizēta – ir mainījušās prioritātes, iespēju robežās turpinās krājuma un pētnieciskais darbs, daudzi muzeji spēj būt noderīgi, piedāvājot digitālus resursus un uzturot attālinātu saikni ar sabiedrību. Paldies par to!

Latvijas Muzeju padome (turpmāk – LMP) kā konsultatīva institūcija, kuras pamatuzdevums ir veicināt sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, aicina muzejus izmantot šo īpašo laiku, lai koncentrētu uzmanību uz nozarei būtiskiem, tās nākotni ietekmējošiem jautājumiem: muzeju nozares stratēģiju, administratīvi teritoriālo reformu, ārkārtējās situācijas seku pārvarēšanu.

LMP bija plānojusi darbu pie minētajiem jautājumiem organizēt, priekšlikumus uzklausot gadskārtējās Kultūras ministrijas rīkotajās muzeju reģionālajās sanāksmēs. Tā kā šīs sanāksmes nevar notikt, LMP aicina muzejus uz neklātienes dialogu.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes un nozaru stratēģijas 2021-2027

Kultūras ministrija turpina darbu pie Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam  (turpmāk – Pamatnostādnes) izstrādes. Pamatnostādnes būs no Nacionālā attīstības plāna izrietošs politikas plānošanas dokuments. Kā virsmērķi Pamatnostādnes definē Latvijas kultūras ilgtspēju un pieejamību, kā arī sabiedrības iesaisti kultūras procesos. Virsmērķi paredzēts īstenot četros darbības virzienos, katram no tiem izvirzot savu mērķi:

Kultūras pieejamība

Mērķis – nodrošināt augstvērtīgu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu kultūras pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem. (Auditoriju attīstība, teritoriālais un saturiskais piedāvājums, fiziskās pieejamības aspekti.)

Sabiedrības līdzdalība

Mērķis – nodrošināt visiem Latvijas iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem iespējas iesaistīties kultūras procesos un attīstīt radošumu. (Iesaiste Dziesmu un deju svētku tradīcijā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana.)

Jaunrade

Mērķis – nodrošināt visām kultūras un radošajām nozarēm nepieciešamos priekšnoteikumus attīstībai un jaunradei. (Atbalsts radošajām personām un NVO sektoram, kultūras eksports, radošo nozaru attīstība.)

Kultūrizglītība

Mērķis – nodrošināt Latvijas kultūras ilgtspēju. (Kultūrizglītības sistēmas stiprināšana – profesionālās ievirzes, profesionālās, augstākās izglītības sistēmas –  nozaru speciālistu profesionālā izglītība un pilnveide, pedagogu sagatavošana.)

No Pamatnostādnēm hierarhiski izrietošie plānošanas dokumenti būs dažādo kultūras nozaru stratēģijas. Lai Pamatnostādnes veidotos, respektējot nozaru skatījumu un vajadzības, jau šobrīd paralēli Pamatnostādņu izstrādei paredzēts apzināt būtiskākos nozaru uzdevumus un to īstenošanas pasākumus, tādējādi radot nozares stratēģijas kodolu. Nozaru stratēģijas paredzēts sagatavot līdz 2020. gada beigām, tās strukturējot šādi:

Nozaru stratēģiju struktūra:

  • Nozares virsmērķis / vīzija;
  • Nozares rīcības virzieni;
  • Nozares uzdevumi;
  • Nozares pasākumi;
  • Nozares rezultatīvie rādītāji.

Aicinām muzejus sagatavot priekšlikumus muzeju nozares stratēģijai, formulējot uzdevumus un to īstenošanas pasākumus periodā no 2021. līdz 2027. gadam.

Strādājot pie priekšlikumiem, Pamatnostādņu veidotāji lūdz ņemt vērā, ka:

  • uzdevumi var būt ambiciozi – ambīciju līmeni vienmēr var samazināt, saskaņojot ar pieejamajiem resursiem;
  • uzdevumiem jādefinē jauna rīcība, nevis esošā darba turpināšana – t.sk. var ierosināt jaunus politikas instrumentus un iniciatīvas;
  • labāk mazs skaits uzdevumu un pasākumu, toties jēgpilni un konkrēti;
  • labāk neliels skaits plašu uzdevumu, nevis liels skaits sīku aktivitāšu;
  • pasākumiem jābūt konkrētiem un izmērāmiem, ar rezultatīvo rādītāju.

LMP ieskatā šobrīd, kad visas sabiedrības dzīvi būtiski ir ietekmējusi ārkārtējā situācija un ir grūti prognozēt, kādas būs tās sekas, kad nav arī notikusi muzeju nozares līdzšinējās stratēģijas izvērtēšana, uzdevumu un to īstenošanas pasākumu prognozēšana nākamajam plānošanas periodam var izrādīties visai sarežģīta un aptuvena. Apzinoties, ka  patlaban veidotās politikas plānošanas iestrādes prasīs korekcijas un papildinājumus, tomēr aicinām muzejus sākt darbu pie nozares stratēģijas sagatavošanas, definējot būtiskākos muzeju nozares uzdevumus periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

Lūdzam priekšlikumus nosūtīt līdz 25. aprīlim nosūtīt uz adresi garjansjanis@gmail.com un una.sedleniece@lnmm.lv

Administratīvi teritoriālā refoma un muzeju nozare

Apzinoties, ka Administratīvi teritoriāla reforma (turpmāk – ATR) joprojām ir izstrādes procesā un daudzkārt trūkst informācijas, kāda būs jaunā novadu karte, ir skaidrs, ka tā nesīs pārmaiņas Latvijas muzeju tīklā, īpaši skarot pašvaldību muzeju darbību.

LMP aicina muzejus kļūt par aktīviem ATR procesa dalībniekiem – vērsties savās pārvaldības institūcijās ar jautājumiem un priekšlikumiem, tādējādi rosinot tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir muzeju profesionālo darbību un muzeju misiju īstenošanu    sekmējoši.

LMP reģionu pārstāvji ir uzsākuši ar ATR saistītās informācijas apkopošanu, lai apzinātu situāciju un konstatētu problēmas. Šī informācija būs būtiska, formulējot kopīgu nozares viedokli. Tāpēc lūdzam muzejus līdz 30. aprīlim sazināties ar sava reģiona pārstāvi LMP un sniegt aktuālo informāciju. Vidzemes muzeju pārstāvis – Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma, Kurzemes muzeju pārstāvis – J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore Agrita Ozoliņa, Zemgales muzeju pārstāvis – Jēkabpils muzeja direktore Inese Berķe; Latgales muzeju pārstāvis – Latgales kultūrvēstures muzeja direktore Anastasija Strauta.

Ārkārtējās situācijas sekas

LMP  ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Muzeju biedrību (turpmāk – LMB), kura apkopos aktuālo informāciju un aicina muzejus un nozares nevalstiskās organizācijas informēt par muzeju darba problēmām, kas radušās ārkārtējās situācijas rezultātā, kā arī par priekšlikumiem nozares darbības uzlabošanai, kuru virzību varētu sekmēt LMP.

LMP vārdā vēlam izturību, pārvarot ārkārtējo situāciju, un ticam, ka no šīs krīzes muzeju nozare izies bez būtiskiem zaudējumiem un būs guvusi noderīgu pieredzi.

 

Cieņā

Latvijas Muzeju padomes

priekšsēdētājs Jānis Garjāns

e-pasts: garjansjanis@gmail.com

 

Latvijas Muzeju padomes

priekšsēdētāja vietniece Una Sedleniece

 e-pasts: una.sedleniece@lnmm.lv