IzvēlneAizvērt

Dzīvība uz zemes (IAM15)


Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Sabiedrības pieaugošā vēlme intensīvāk izmantot dabas resursus (dabas kapitālu) ir laikus līdzsvarojama ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumiem un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi. Meži aizņem 52% Latvijas teritorijas. Aizsargājamās teritorijas un platības ar dažādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizņem 28% no kopējās mežu platības, bet mežsaimnieciskā darbība pilnīgi aizliegta 3% no tās.  Bioloģisko daudzveidību Latvijā “Natura 2000” teritorijās saglabāsim, ieviešot sugu aizsardzības plānus, atjaunojot dzīvotnes un veidojot tādu infrastruktūru, kas mazina cilvēku ietekmi uz dabu. 

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.