IzvēlneAizvērt

Latvijas Muzeju biedrības darbības stratēģija 2020. - 2022.gadam

Iepriekšējam Latvijas Muzeju biedrības (LMB) valdes sastāvam noslēdzot darbu valdē, 2020.gada janvārī tika izveidota jauna LMB darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam. Tā tika veidota, ņemot vērā LMB sasniegumus un gūto pieredzi laika periodā no 2018. līdz 2020.gadam. Jaunā stratēģija tika prezentēta biedriem LMB biedru kopsapulcē  2020.gada 27.februārī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. LMB biedru kopsapulcē tika ievēlēta jaunā valde, kura strādās pie jaunās stratēģijas īstenošanas.

 

Jaunā LMB darbības stratēģija ir loģisks turpinājums iepriekšējai darbības stratēģijai, kas tika izveidota laika periodam no 2018. līdz 2020.gadam, balstoties uz SWID analīzi par LMB darbu pēdējos gados. Galvenie LMB mērķi jaunajā stratēgijā paliek nemainīgi - veidot LMB kā stabilu, profesionālu un ilgtspējīgu organizāciju, attīstīt LMB Gada balvu kā nozīmīgu apbalvojumu muzeju nozarē un sniegt profesionālās pilnveides iespējas LMB biedriem. 
 

 

LMB darbības stratēģijas 2020 - 2022 mērķi un uzdevumi:

 

1.mērķis: LMB – stabila, profesionāla, aktīva un ilgtspējīga organizācija.

Uzdevumi:

1.1. Finansējuma piesaiste LMB mērķu realizācijai.

1.2. Jaunas LMB valdes darbības struktūras izstrāde un nolikuma/statūtu izmaiņas. 

1.3. Muzeju nozares iekšējās komunikācijas uzlabošana, kontaktu ar biedriem nostiprināšana.

1.4. Dalība lokāla un starptautiska mēroga muzeju nozares pasākumos, LMB aktivitāšu pārstāvēšana un publiska LMB viedokļa paušana.

1.5. Sadarbība ar citu Eiropas muzeju asociācijām pieredzes apmaiņai, labās prakses pārņemšanai, jaunu zināšanu ieguvei (Somija, Baltija).

1.6. Sadarbības turpināšana ar Eiropas Muzeju Asociāciju tīklu – NEMO (Network of European Museum Organisations).

2.mērķis: LMB Gada balva – kvalitatīva un prestiža muzeju nozares balva, kas izceļ muzeju nozares izcilības, veido pozitīvu un profesionālu Latvijas muzeju nozares tēlu plašākā sabiedrībā.

Uzdevumi:

2.1.  LMB Gada balvas pieteikumu vērtēšanas sistēmas ieviešana praktiskā darbībā.

2.2.  Neatkarīgas un profesionālas LMB Gada balvas žūrijas komandas izveide (5 pārstāvji).

2.3.  Kvalitatīvas, muzeju nozari prezentējošas un atraktīvas LMB Gada balvas apbalvošanas ceremonijas norises nodrošināšana.

2.4.  LMB Mērijas Grīnbergas balvas organizēšana, izceļot personu muzeju nozarē, kura veikusi pašaizliedzīgu darbu, kas sniedzas pāri amata pienākumiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamībā.

3.mērķis: LMB – izziņas, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas platforma muzeju speciālistiem un plašākai sabiedrībai.

Uzdevumi:

3.1. Jaunās muzeji.lv mājas lapas un Latvijas muzeju kopkatalogu /datu bāzes publicēšana, atvēršana.

3.2. Jaunās muzeji.lv mājas lapas un Latvijas muzeju kopkatalogu /datu bāzes uzturēšana, regulāri atjaunojot aktuālo informāciju.

3.3. Sistemātiska LMB biedru, ieinteresēto pušu un plašākas sabiedrības informēšana par LMB un muzeju nozares aktualitātēm muzeji.lv mājas lapā, e-pastu jaunumos, sociālajos tīklos un medijos.

 3.4. Pieredzes apmaiņas un tālākizglītības kursu, lekciju un darbnīcu veidošana un organizēšana muzeju speciālistiem, lai uzlabotu muzeju darba kvalitāti dažādās jomās: krājums, pētniecība, restaurācija, ekspozīciju veidošana, darbs ar apmeklētājiem, izglītība, komunikācija un mārketings u.c.

3.5. Citu muzeju nozares pārstāvju lomas apzināšana muzeju profesionālās pilnveides jomā.