IzvēlneAizvērt

27.09

Online conference: Localising the Sustainable Development Goals through Museums and Libraries II

On 27 September 2023, the conference “Localising the Sustainable Development Goals through Museums and Libraries II” will be held online, organised by the Latvian Museum Association, the Latvian Librarians’ Association and the Latvian National Commission for UNESCO, with the support of UNESCO Participation Programme and the British Council Latvia.

The aim of the conference is to strengthen museums and libraries as community centres, where cooperation, accessibility and various activities are implemented by using cultural heritage and viewed through the prism of sustainable development goals not only locally, but on a wider scale. During the upcoming conference, the current approaches will be discussed as well as new perspectives will be sought, by using culture and its potential.

The conference will be organised in three thematic blocks: environmental sustainability, social sustainability and resilience. Experts from Latvia – Edgars Ricevs (owner of Līgatne Paper Mill and CEO of association “GreenFest”), Kristīne Ļeontjeva (Community Development  Consultant at the British Council Latvia), Rihards Bambals (Head of the Strategic Communication Coordination Department at the State Chancellery of Latvia) will introduce the thematic directions, providing a wider context for the implementation of SDG. 

Presentations will be delivered by museum and library specialists from Latvia, Estonia, Lithuania, Georgia and Moldova, sharing their experience of SDG implementation in their region, by using the human resources, knowledge and diverse cultural heritage of museums and libraries.  One of the world’s leading experts in the area of sustainable development ­– Henry McGhie, the founder of the platform “Curating Tomorrow”, has also confirmed his participation. Each thematic block of the conference will be followed by a discussion. The conference will be moderated by Inese Vaivare, Director of the association “Latvian Platform for Development Cooperation”.

The planned event is envisaged as a reference point and summary of extensive and comprehensive work carried out over several years, emphasizing the memory institutions as part of a larger ecosystem, promoting the exchange of experience and providing the museum and library staff with various educational tools, which fosters the understanding of SDG among the cultural sector professionals. The promotion of transnational and cross-sectoral cooperation is also an important part of this initiative. 

The stories of experience included in the conference programme are a result of collaboration in the project of UNESCO Participation Programme “Museums, libraries and the Sustainable Development Goals: tailoring common approaches to local settings”, jointly implemented by the Latvian National Commission for UNESCO, the Latvian Museum Association and the Latvian Librarians’ Association. In the framework of the project, the partners (museum and library specialists of Lithuania, Estonia, Georgia and Moldova) had an opportunity to go on exchange visits, to discover examples of good practice, particularly focusing on ways of facilitating reaching of SDG by using approaches adapted for specific regions, countries and cities.

To provide workable tools and frameworks which could help the museums and libraries to plan and assess their work in the area of SDG, a handbook by Henry McGhie is being prepared in the framework of the UNESCO Participation Programme project, dedicated to the localisation of SDG, in view of the community needs and linking to the actual situation. The author is known to museum and library specialists of Latvia for the handbooks “Museums and the Sustainable Development Goals” and “Museums and Disaster Risk Reduction”.

 

The conference will be streamed on the Facebook pages of the Latvian Museum Association and the Latvian Librarians’ Association and will be available free of charge to anyone interested.

 

Conference programme: here 

Discover speakers and topics here

 

 

The project “Museums, libraries and the Sustainable Development Goals: tailoring common approaches to local settings” is implemented with the financial support of UNESCO Participation Programme. The conference “Localising the Sustainable Development Goals through Museums and Libraries II” is supported by the British Council Office in Latvia. 

 

 

🇱🇻

2023. gada 27. septembrī tiešsaistē notiks konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II”, kuru rīko Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar UNESCO Līdzdalības programmas un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Konferences mērķis ir  stiprināt muzejus un bibliotēkas kā kopienu centrus, kur sadarbība, pieejamība un dažādu aktivitāšu īstenošana norit, izmantojot kultūras mantojumu un skatoties caur ilgtspējīgas attīstības mērķu prizmu ne tikai lokālā, bet arī plašākā mērogā. Gaidāmās konferences laikā tiks aplūkotas jau esošās, kā arī meklētas jaunas pieejas Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanā, izmantojot kultūru un tās potenciālu.

Konference noritēs trīs tematiskos blokos: vides ilgtspēja, sociālā  ilgtspēja un izturētspēja. Tematiskos virzienus atklās eksperti no Latvijas, sniedzot plašāku kontekstu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā – Edgars Ricevs (Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks un biedrības GreenFest valdes priekšsēdētājs), Kristīne Ļeontjeva (British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante), Rihards Bambals (Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs).

Ar priekšlasījumiem uzstāsties Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti, iepazīstinot ar savu pieredzi Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā savā reģionā, izmantojot muzeju un bibliotēku cilvēkresursus, zināšanas un daudzveidīgo kultūras mantojumu. Savu dalību apstiprinājis arī viens no vadošajiem pasaules ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jomā –  platformas Curating Tommorrow vadītājs Henrijs Makgī (Henry McGhie). Konferences programmā ieplānota arī diskusija pēc katra tematiskā bloka. Konferences moderatore – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare.

Plānotais notikums iecerēts kā atskaites punkts un kopsavilkums plašam un apjomīgam darbam vairāku gadu garumā, akcentējot atmiņas institūcijas kā lielākas ekosistēmas daļu, veicinot pieredzes apmaiņu un piedāvājot muzeju un bibliotēku darbiniekiem dažādus izglītības rīkus, kas vairo kultūras nozares profesionāļu izpratni par ilgtspējas jautājumiem. 

Nozīmīga šīs iniciatīvas daļa ir arī starpvalstu un starpnozaru sadarbības veicināšana. Konferences programmā iekļautie pieredzes stāsti ir sadarbības rezultāts UNESCO Līdzdalības programmas projektam “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā”, kuru kopā realizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība. Projekta ietvaros partneriem (Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti) bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai atklātu labās prakses piemērus, īpaši koncentrējoties uz to kā Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu veicina vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas atsevišķos reģionos, valstīs, pilsētās.

Domājot par praktiski pielietojamiem rīkiem un ietvariem, kas var palīdzēt muzejiem un bibliotēkām plānot un izvērtēt savu darbu Ilgtspējīgas attīstības jomā, UNESCO Līdzdalības programmas projekta ietvaros top arī Henrija Makgī rokasgrāmata, veltīta Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizācijai, ņemot vērā kopienas vajadzības un sasaisti ar reālo situāciju. Autors Latvijas muzeju un bibliotēku speciālistiem zināms ar rokasgrāmatām “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi” (Museums and the Sustainable Development Goals) un “Muzeji un katastrofu risku mazināšana” (Museums and Diasaster Risk Reduction).

 

Norises laiks: 2023. gada 27. septembris, plkst. 10.00–15.00

Konference tiks straumēta Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapās un būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam!

Konferences programma pieejama šeit.

Norises valoda: angļu

 

 

Projekts “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu. Konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II” norisi atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā.