IzvēlneAizvērt

19.04

Noslēdzies projektu konkurss “Mēs savai kopienai” muzeju, arhīvu, bibliotēku un galeriju speciālistiem

Lai iedrošinātu kultūras un atmiņas institūciju speciālistus veidot pozitīvas pārmaiņas savās kopienās, Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā organizēja apmācību ciklu un projektu konkursu “Mēs savai kopienai”. Tā rezultātā finansējumu savas kopienas iniciatīvas atbalstam saņēmuši trīs pretendenti – Rotko muzejs, Valmieras bibliotēka un fonds “Kultūras nodibinājums”.

Kopumā tika saņemti 11 pieteikumi no muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju speciālistiem, kurus vērtēja Zane Grīnvalde, LMB valdes priekšsēdētāja, Rūta Bokta, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Anete Blūma, British Council pārstāvniecības Latvijā programmu vadītāja un Inga Surgunte, UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas kultūras projektu vadītāja. Atbalstītie projekti ne tikai identificē līdz šim nesasniegtās kopienas, bet arī ļaus realizēt aktivitātes, lai sasniegtu un iesaistītu konkrētu mērķauditoriju. Rezultātā tiks sekmēta mūžizglītības procesa attīstība, veicināta labvēlīga situācija dažādības aspektam un stiprināta sadarbība starp dažādām institūcijām.

Aicinām iepazīties ar atbalstītajiem projektiem!

 

Rotko muzeja projekta “Rotko muzeja Jauniešu kluba izveide un aktivitātes”

Piešķirtais finansējums 1950,00 EUR

Projekta mērķis ir izveidot Rotko muzeja Jauniešu klubu un īstenot pirmās tā aktivitātes. Mūsdienu informatīvajā telpā arvien vairāk saskaramies ar pretrunīgiem mākslas darbu un mākslas procesu vērtējumiem, kas izriet no mākslas izglītības “baltajiem plankumiem”. Vietējās kopienas jauniešu iesaiste Rotko muzeja Jauniešu kluba darbībā veicinās viņu iekļaušanos un līdzdarbību reģionā lielākās un nozīmīgākās kultūras un mākslas institūcijas aktivitātēs, piedāvās iespēju izprast un novērtēt dažādu mākslas formu daudzveidību, paplašinās viņu zināšanas un izpratni par laikmetīgo mākslu. Dalība programmā sniegs arī iespēju pašrealizēties mākslas jomā, jo muzeja speciālistu vadībā plānots sagatavot un piedāvāt mākslas nodarbības bērnu un jauniešu auditorijai. Kluba dalībnieki varēs attīstīt radošo domāšanu, komunikācijas un sadarbības prasmes kopā vienaudžiem un aktīvi iesaistīties muzeja darbā.

 

Valmieras bibliotēkas projekts “Kaimiņš. Pagalms. Vēsture”

Piešķirtais finansējums 2000,00 EUR

Seda ir viena no jaunākajām pilsētām Latvijā, šogad tā atzīmē 70 gadu jubileju. Tās iedzīvotāju sastāvs vēsturiski veidojies kā etniski dažāds. Projekta iesniedzēju novērojumi liecina, ka daļa Sedas kopienas iedzīvotāju jūtas nošķirta, jo ikdienā maz lieto latviešu valodu un reti patērē medijus latviešu valodā. Jauniešiem un pusaudžiem pilsētā trūkst brīvā laika pavadīšanas iespējas, savukārt vecākā paaudze jūtas atstumta, jo uzskata, ka viņu pieredze netiek uzklausīta un novērtēta. Abu paaudžu saliedēšanas pamatā būs tikšanās reizes, kurās notiks kopīgas aktivitātes – vietvārdu vākšana, lokālās vēstures apzināšana un vietējās vides izpēte. Lai nojauktu savstarpējās barjeras, aktivitātēs tiks iesaistītas ģimenes, kas dzīvo Sedā ilgstoši, pilsētas jaunpienācēji un Valmieras novada iedzīvotāji.

 

Fonda “Kultūras nodibinājums” projekts “Fotostāsts manai kopienai”

Piešķirtais finansējums 2000,00EUR

Projekta laikā Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienībā “Dienas centrs bērniem” tiks organizēts nodarbību cikls bērniem un jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām. Nodarbību laikā dalībnieki mācīsies kvalitatīvi un efektīvi uzņemt fotogrāfijas ar viedtālruni un no tām izveidot stāstu. Nākamajā posmā tiks izveidota ceļojoša foto izstāde, kuru plānots izstādīt Jūrmalas izglītības un kultūras iestādēs un piedāvāt citām pašvaldībām. Projekts vairos bērnu iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas zināšanas, kā arī veicinās savstarpējo komunikāciju, pašatklāsmes, pašizpausmes un pašrealizācijas spējas. Projekta gaitā bērni attīstīs kopienas izpratni, iejūtību un toleranci.

 

Atbalstīto projektu realizēšana norisināsies līdz 2024. gada 31.oktobrim un šī gada noslēgumā apmācībās iesaistītie dalībnieki, atbalstīto projektu īstenotāji tiksies kopīgā pasākumā, lai izvērtētu sasniegtos rezultātus.