IzvēlneAizvērt

Planētas aizsardzība (IAM13)


Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Rīcība klimata jomā caurvij visus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un arī Latvijas nozaru politikas. Latvija ir apņēmusies samazināt tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisijas. Līdz 2030. gadam uzlabosim energoefektivitāti, elektroenerģijas ražošanu un transporta infrastruktūru (skat 7. IAM), atkritumu (11. IAM  un 12. IAM) un notekūdeņu (14. IAM) apsaimniekošanu un infrastruktūru (arī 9. IAM). Vienlaikus nopietni jāgatavojas klimata pārmaiņu radīto iespējamo katastrofu novēršanai – plūdiem, krasta erozijai, lietavu ietekmei uz lauksaimniecību u.t.t.

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.