IzvēlneAizvērt

Inovācijas un infrastruktūra (IAM9)


Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas.

Produktivitāte paaugstināma ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem inovācijā, jaunu un augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā un pārdošanā globālajā tirgū. Latvijas uzņēmumi vairāk piesaistīs zinātniekus un ieguldīs pētniecībā un attīstībā, lai panāktu tehnoloģiski ietilpīgāku ražošanu. Savu infrastruktūru veidojam videi draudzīgu un modernu, t.sk. TEN-T transporta tīklu, elektrības, IKT, atkritumu pārstrādes u.c. infrastruktūru. Lai mazinātu atšķirības starp reģioniem, valsts tajos ieguldīs līdzekļus uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai un reģionālo nevienlīdzības šķēršļu mazināšanai. 

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.