IzvēlneAizvērt

30.12

2022. gada kopsavilkums – Latvijas Muzeju biedrības paveiktais un aktualitātes

Pirms 30 gadiem, 1992. gada 7. maijā Latvijas muzeju pārstāvji sanāca uz kopēju sanāksmi, kurā dibināja Latvijas Muzeju asociāciju (tagad Latvijas Muzeju biedrību). Lai arī sanāksmes pirmajā protokolā ir grūti nolasīt konkrētus asociācijas mērķus (tie tiek konkretizēti vēlāk), ir skaidrs, ka asociācijai jau 1992. gadā  viens no uzdevumiem bija uzturēt muzeju darbinieku kopienu (brālību), aizstāvēt muzejnieku radošās, profesionālās un sociāli ekonomiskās intereses.  Ir pagājuši 30 gadi un Latvijas Muzeju biedrības (LMB) mērķis ir apvienot Latvijas muzejus, kultūras mantojuma objektus, kultūrvēsturiskā mantojuma jomas attīstībā un popularizēšanā ieinteresētus indivīdus un organizācijas, lai, veicinot muzeju sadarbību, vairotu pašapziņu, profesionalitāti un rīcībspēju, vienotu un stiprinātu nozari, tā sekmējot kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu, izpēti un komunikāciju.

Atskatoties uz 2022. – LMB 30. jubilejas gadu, varam apgalvot, ka LMB pārstāv un aizstāv muzeju intereses. Mēs vēlamies īstenot projektus, kas būtiski muzejiem un to darbiniekiem. Mums ir svarīgi paust viedokli ne tikai mūsu nozares vidū, bet plašākā sabiedrībā. Mēs vēlamies strādāt sadarbībā ar citām kultūras mantojuma institūcijām un organizācijām, ar radošām personām un priecājamies uzsākt jaunas sadarbības, tā sniedzot labumu visai muzeju nozarei. 

2022. gads ir bijis gana aktīvs, ar izaicinājumiem, kurus var pārvērst par iespējām, ar lieliskiem īstenotiem projektiem, labi padarītiem darbiem un pārliecību, ka vislielākais spēks ir sadarbībā un būšanā kopā – darbos, domās un dažādās aktivitātēs. Šajā gadā var izdalīt vairākas nozīmīgas aktivitātes, ko biedrība īstenojusi:

 

 • Pieņemta un apstiprināta LMB statūtu jaunā redakcija;
 • Ievēlēta jaunā LMB valde (2022 – 2024);
 • Dažādu projektu ietvaros, īstenoti profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi muzeju un citu kultūras mantojuma institūciju speciālistiem;
 • Turpināts darbs pie Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas, skaidrošanas un lokalizēšanas Latvijas muzeju vidū;
 • Notikusi Latvijas Muzeju diena klātienē un pasniegta LMB Gada balva 2022;
 • Sadarbībā ar citām kultūras mantojuma organizācijām pausts atbalsts Ukrainai;
 • Gūta pieredze dažādās starptautiska mēroga konferencēs un pieredzes apmaiņā ar citu valstu muzeju asociācijām;
 • Sniegts atbalsts LMB biedriem un pārstāvētas viņu intereses.

 

Jaunā LMB statūtu redakcija

2021. gadā LMB valde ar izveidotu darba grupu strādāja pie statūtu grozījumiem, uzklausot biedru ierosinājumus, meklējot biedru loka paplašināšanas iespējas un precizējot biedrības darbības lauku. 2022. gada 3. martā, LMB biedru kopsapulcē statūtu jaunā redakcija tika apstiprināta. Esam gandarīti, ka muzejniekiem savā starpā vienojoties ir izdevies pārskatīt statūtus un vienoties par to atbalstīšanu, jo jaunā statūtu redakcija ne tikai stiprina biedrības lomu nozarē, bet arī paredz būtiskas izmaiņas biedru sastāvā. Pēc statūtu jaunās redakcijas Latvijas Muzeju biedrību veido:

 • Institucionālie biedri (muzeji un kultūras mantojuma objekti);
 • Individuālie biedri;
 • Asociētie biedri (atmiņu institūcijas un kultūras mantojuma objektu NVO, citas atmiņu institūcijas (bibliotēkas un arhīvi), kultūras jomu vai citu nozaru organizācijas, kas primāri nav muzeji vai kultūras mantojuma objekti, bet to blakus darbība saistīta ar krājumu vai kolekciju apsaimniekošanu un popularizēšanu, ar kultūras mantojumu saistītas pētniecības institūcijas, izglītības iestādes un organizācijas, kas sniedz pakalpojumus kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības vai komunikācijas funkciju īstenošanai).

LMB vēlas apvienot kultūras mantojuma institūcijas, kurām ir līdzīgi mērķi un vēlamies padarīt nozari spēcīgāku. Tādēļ mēs aicinām pievienoties jaunus individuālos un arī asociētos biedrus. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbojoties un apvienojoties muzejiem ar organizācijām un institūcijām, kuru darbības jomā ir muzejisku funkciju veikšana, var īstenot LMB izvirzītos mērķus, runāt skaļāk un pārstāvēt plašāk mūsu intereses un aktualizēt muzeju nozarei būtisku projektu iniciēšanu valstiskā līmenī. Saite uz LMB statūtiem: šeit

Ievēlēta jauna LMB valde 

2022. gadā uz diviem gadiem ievēlēta jauna LMB valde, kura sagatavos jauno stratēģiju, īstenos biedrības izvirzītos mērķus un turpinās darbu pie nozarei būtisku projektu realizācijas. LMB valdi veido valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs), Elīna Vikmane (topošās Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs), Dāvis Pumpuriņš (Valmieras muzejs), Liene Johansone-Kuzmina (Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs), Kristīne Skrīvere (Latvijas Kara muzejs), Elīna Bērziņa (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Katrīna Kūkoja (Rakstniecības un mūzikas muzejs). Divi valdes locekļi 2022. gada beigās ir mainījuši savu darba vietu, līdz ar to 2023. gada biedru kopsapulcē ievēlēsim divus jaunus valdes locekļi. Liels paldies Marutai Eisterei un Ilzei Lementujevai par ieguldīto darbu!

 

Projekti 

2022. gadā LMB īstenojusi  6 projektus, bet gada nogalē LMB saņēma apstiprinājumu par diviem 2023. gada projektiem: UNESCO LNK līdzdalības projekts “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” (Museums, libraries and the Sustainable Development Goals: tailoring common approaches to local settings) un VKKF mērķprogrammas “profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” projekts, kurā piešķirts finansējums biedrības kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai. 2022. gada projektos īstenotas lieliskas aktivitātes, kas sniedz labumu muzejniekiem, paplašina speciālistu profesionālo jomu, veicina muzeju nozares lomu plašākā sabiedrībā un palīdz komunicēt ar sabiedrību.

 

Projekta “Vienota “Latvijas Skolas somas” piedāvājuma un pieteikumu platforma muzeji.lv – 2.posms” (projekta vadītāja Elīna Bērziņa) ietvaros turpināts darbs pie tā, lai attīstītu lietotājam ērtu, pārskatāmu un mūsdienu izglītības sistēmai atbilstošu “Latvijas skolas somas” piedāvājumu un pieteikumu meklētāju muzeji.lv vietnē. Projekta otrās kārtas ietvaros veikti sadaļas “skolas soma” uzlabojumi, kuru starpā ir arī tādas iespējas, kā piedāvājumu programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, kas aktuāls tikai uz noteiktu laiku, publicēšana; pedagogu iespēja sniegt publiski redzamu atgriezenisko saiti, novērtējot nodarbības kvalitāti un iespēja pedagogiem pieteikties muzeja pakalpojumam turpat muzeji.lv vietnē, aizpildot pieteikuma anketu.

 

Projekta “Latvijas Muzeju biedrība – vienota informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem” ietvaros (projekta vadītāja Zane Grīnvalde) bez LMB kapacitātes stiprināšanai un biedrības darbības nodrošināšanai svarīgiem darbiem izveidota elektroniskā LMB Gada balvas pieteikšanās anketa un jau ceturto reizi īstenots ikgadējais Muzeju forums.  Tā  2022. gada tēma bija “Šodienas izaicinājumi Rītdienas muzejam”. Forumu veidoja 3 paneļdiskusiju sesijas: “Muzeju nozares pamatvērtību aktualizēšana”, “Muzeji Covid krīzes apstākļos” un “Muzeju nozares sociālās un digitālās inovācijas”, kurās ar ziņojumiem par aktualitātēm, izaicinājumiem un problēmām piedalījās jomas profesionāļi un speciālisti – Latvijas muzeju, Kultūras ministrijas, privātā sektora un zinātnisko institūciju pārstāvji, aptverot plašu tematisko loku no muzeju definīcijas meklējumiem, aktualitātēm likumdošanā, muzeju sociālo ietekmi sabiedrībā līdz labās prakses piemēriem Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā, digitālajām inovācijām un nevardarbīgo komunikāciju. Muzeju foruma ierakstu iespējams noskatīties šeit.

 

Projekts “Rītdienas muzejs 2022” (projekta vadītāja Katrīna Kūkoja) ļāva LMB turpināt darbu pie profesionālās pilnveides semināru organizēšanas. Un tā 2022. gada rudenī varējām pulcēt muzejniekus uz pieciem semināriem, kurā lekcijas bija apvienotas ar praktisku meistardarbnīcām. “Rītdienas muzejs” parāda nozares labo prakšu pēctecību, iedvesmo muzeju darbiniekus ikdienas darbam muzejā un lielā auditorijas atsaucība, iesaiste un pozitīvās atsauksmes apliecina programmas nepieciešamību arī turpmāk. Tā ir LMB iespēja būt aktīvā kontaktā ar biedriem,  labāk izprast to vajadzības un Latvijas muzeju aktualitātes un problēmas. Rudens sezonā  ar muzeju speciālistiem tikāmies Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (Muzejs un ainava), Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Sociāli aktīvs muzejs), P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (Muzejs un labsajūta) un divos 2021. gada atkārtojuma semināros: Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā (Muzejs un apmeklētājs) un Latvijas Okupācijas muzejā (Muzejs un valoda).

 

 

Muzeji un Ilgtspējīgas attīstības mērķi

LMB darbs pie Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanas, skaidrošanas un labās prakses piemēru apkopošanas guvis pozitīvus vārdus ārpus Latvijas robežām. Rudenī NEMO Eiropas muzeju konferencē tika izveidota jauna NEMO darba grupa, kas veltīta Ilgtspējīgai attīstībai un šajā darba grupā iesaistīsies arī LMB pārstāvji. Zem ilgtspējīgas attīstības vārdiem LMB īsteno dažāda veida aktivitātes. Viena no tām ir projekts “Kultūras mantojums ilgtspējīgai attīstībai” (projekta vadītāja Inga Surgunte), kura ietvaros LMB pirmo reizi izveidoja raidierakstu ciklu, kurus var noklausīties platformā soundcloud, kā arī muzeji.lv vietnē. Raidierakstu veidošana sakrita ar karu Ukrainā, tādēļ ieguva nosaukumu “Muzeji mieram”. Muzeji mieram I ierakstā Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzejs direktors Kaspars Vanags, Latvijas Kultūras akadēmija docente Anita Vaivade un ieraksta īpašais viesis Ukrainas Maidana muzeja vadītājs Ihors Pošivailo runāja par kultūras mantojuma nozares un jo īpaši muzeju iespējām sniegt atbalstu Ukrainai un tās mantojumam krīzes apstākļos. Muzeji mieram II ieraksta tēma bija veltīta Ukrainas kara iespaidam uz dažādām Latvijas sabiedrības grupām un muzeju iespējām veicināt sarunas to starpā ne vien par notikumiem Ukrainā, bet arī par Latvijas sarežģīto vēsturi un mantojumu. Raidierakstā piedalījās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona Vilcāne, muzeja "Ebreji Latvijā" vadītājs Iļja Ļenskis un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Bet Muzeji mieram III ieraksta uzmanības centrā bija mūsdienu kolekcionēšana. Tika meklētas atbildes uz to: Kādas liecības par Krievijas karu Ukrainā tiks saglabātas nākamajām paaudzēm? Kurām institūcijām, organizācijām, cilvēkiem būtu par to jāuzņemas atbildība? Kas mūsdienu kolekcionēšanā, tostarp kara liecību vākšanā, ir svarīgs un kas – nē? Raidierakstā piedalījās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LULFMI) vadošā pētniece Rita Grīnvalde, LULFMI pētniece Ieva Vīvere un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks Arnis Strazdiņš.

Raidieraksti ir LMB iespēja runāt par muzejiem un kultūras mantojumam aktuālām problēmām un uzrunāt muzeju speciālistus un jebkuru interesentu citā formātā. Tādēļ arī 2023. gadā plānots turpināt darbu pie jaunu raidierakstu veidošanas.         

 

Šī projekta ietvaros iztulkojām un izdevām jau otro, Latvijas muzeju darbiniekiem zināmā Ilgtspējīgās attīstības jautājumu eksperta Henrija Makgī (Henry McGhie) rokasgrāmatas tulkojumu latviešu valodā, šoreiz pievēršoties tēmai “Muzeji un katastrofu risku mazināšana”. Pateicoties British Council pārstāvniecībai Rīgā, Latvijas muzeju un bibliotēku darbiniekiem bija iespēja tikties ar Henriju Makgī Rīgā. 

Arī 2023. gadā turpināsies darbs pie ANO 17 IAM datu bāzes kārtošanas un labās prakses piemēru sagatavošanas, bet viens no lielākajiem projektiem būs apstiprinātais UNESCO LNK līdzdalības projekts “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” (Museums, libraries and the Sustainable Development Goals: tailoring common approaches to local settings). Šī projekta ietvaros turpināsies uzsāktā sadarbība ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku asociācijām un, kā jauni sadarbības partneri tiek iesaistīti Gruzija un Moldova. Tādēļ aicinām sekot līdzi LMB aktualitātēm par to, kāda veida pasākumi notiks projekta ietvaros.

 

 

Muzeju diena un LMB Gada balva 2022

Pēc divu gadu pārtraukuma Latvijas muzejnieki beidzot varēja izbaudīt satikšanās prieku Latvijas muzeju dienā 27. maijā, kas šajā gadā notika Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”, Vairāk kā 400 muzejnieki no visas Latvijas izbaudīja Jēkabpils muzeja viesmīlību un piedalījās LMB Gada balvas 2022 apbalvošanas ceremonijā. Ir gandarījums, ka šajā gadā izdevās īstenot vēl kādu LMB  ieceri – paneļdiskusiju, kurā pirms balvas pasniegšanas žūrijas pārstāvji pastāstīja par vērtēšanas procesu un sniedza atbildi par izvēlētajiem 12 Gada balvas nominantiem un LMB Gada balvas 2022 uzvarētāju.  LMB Gada balvas paneļdiskusija, kuru moderēja Elīna Vikmane un, kurā piedalījās LMB Gada balvas 2022 žūrijas komanda: Zane Grīnvalde, Rasma Pīpiķe, Inga Surgunte, Jānis Šiliņš un Ingūna Elere. Atgādinām, ka LMB Gada balvu 2022 ieguva Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts “Tiešsaistes izglītības programma skolēniem “No-zīmes””,  LMB Gada balvu “PAMANĪTS” saņēma izstāde “Paštrokšņi”. Balvu par mūža ieguldījumu nozarē saņēma Jānis Garjāns. 

Vēlamies vēlreiz teikt lielu paldies katram muzejam katram muzeju speciālistam, kurš iesniedza savu īstenoto projektu, paldies, ka dalāties ar saviem sasniegumiem un ieceru piepildījumu. 

Starp citu, ievērojot iepriekšējā gada tradīcijas, LMB Gada balvas 2022 ieguvējs nosaka nākamā gada norises vietu, kas nozīmē, ka 2023. gada maijā Latvijas muzeju dienā tiksimies Rīgā.

 

Muzeji mieram un atbalsts Ukrainai

LMB valdes vēlēšanas, statūtu jaunā redakcija un citas aktivitātes sakrita ar notikumiem, ko 24. februārī izraisīja Krievija, iebrūkot Ukrainā. LMB jau no paša sākuma pauda savu atbalstu Ukrainai un pievienojās citu kultūras organizāciju Latvijā un arī Eiropā Krievijas militārās agresijas Ukrainā nosodījumam. Lai paustu savu nostāju, 7. martā LMB valdes locekles Elīna Vikmane aicinājumam sanākt uz miermīlīgu  protesta akciju pretī Krievijas vēstniecībai, atsaucās gan muzeju darbinieki, gan citi Kultūras mantojuma organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvji (Latvijas Restauratoru biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija u.c.), turklāt vienlaicīgi ar kultūras mantojuma institūciju pārstāvju sanākšanu, pretī Krievijas vēstniecībai pulcējās arī Latvijas teātru darbinieki. Iespēju robežās esam pauduši atbalstu Ukrainai informācijas izplatīšanas veidā un no sirds vēlamies, lai 2023. gads atnes ilgi gaidīto mieru, lai Ukrainai ir mierīgas debesis un tās iedzīvotāji var atgriezties mājās, dzīvot savā valstī, sargāt savas kultūras mantojuma vērtības un tradīcijas.

 

Sadarbības līgums ar Latvijas Bibliotekāru biedrību

2022. gada aprīlī LMB noslēdza kopēju sadarbības līgumu ar Latvijas Bibliotekāru biedrību par kopīgām aktivitātēm ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, lokalizēšanā un ieviešanā Latvijas muzeju un bibliotēku vidū. Sadarbība aizsākās jau 2020. gadā, sākot īstenot UNESCO LNK līdzdalības projektu “Muzeji nākotnei: Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana un veicināšana” (Museums for Sustainable Future: Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals).  

 

Dalība starptautiskās konferencēs

Klātienes konferences arī LMB valdes pārstāvjiem sniegušas lielisku iespēju gūt jaunus iespaidus, būs klāt nozarei nozīmīgu notikumu brīdī un iegūt jaunas sadarbības iespējas. 2022. gada augustā LMB valdes locekles Elīna Vikmane un Katrīna Kūkoja piedalījās ICOM ikgadējā konferencē Prāgā, kur tika apstiprināta muzeju jaunā definīcija. Kā notika jaunās muzeju definīcijas apstiprināšana un, ko tas nozīmē muzejiem, speciālistiem vērtīgu interviju un rakstu sagatavoja Elīna Vikmane. Savukārt no 8.–12. oktobrim Z.Grīnvalde un E.Vikmane apmeklēja NEMO (Network of European Museum Organisations) Eiropas muzeju konferenci Portugālē. Konference notika pēc divu gadu pārtraukuma un vienuviet pulcēja aptuveni 200 muzeju speciālistus no visas Eiropas. Konferencē “Inovācijas sākas no iekšpuses. Muzeju izturētspēja krīžu laika (Innovation begins within – Resilient museums in times of disruption) ietvertās tēmas, diskusijas un sarunas bija veltītas muzeju izturtētspējai, nozares iekšējo problēmu apzināšanai, jaunu risinājumu meklēšanai, draudu novēršanai un muzeju stiprināšanai no iekšpuses, kas tādējādi spēj radīt vidi, lai muzeji var tikt galā ar dažāda veida izaicinājumiem. Ir būtiski stiprināt gan muzeju nozari, gan katru muzeju no iekšienes, jo tur sākas pārmaiņas un spēja būt gataviem krīzes situācijām palīdz muzeju darbībai un stabilitātei. 

 

Izsaku lielu pateicību visiem LMB biedriem par uzticību, sadarbību un atbalstu. Sirsnīgs paldies muzejiem, kuri uzņēma savās telpās LMB īstenotos seminārus, pasākumus un valdes sēdes. Paldies mūsu sadarbības partneriem, bez kuriem būtu grūti īstenot LMB projektu idejas un aktivitātes. Tieši sadarbībā ir spēks, tādēļ lai izdodas šo sadarbību turpināt arī Jaunajā 2023. gadā, realizējot projektus, kas palīdz muzeju nozarei un sniedz ieguldījumu kultūras jomai Latvijā! Lai 2023. gadā izdodas īstenot ieceres, kas liekas grūti sasniedzamas un ļauj muzejiem un nozarei kopumā būt drosmīgai, atvērtai, iekļaujošai un vairo tās izturētspēju! 

 

Zane Grīnvalde
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja