IzvēlneAizvērt

Dzīvība ūdenī (IAM14)


Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Baltijas jūra ir viena no lielākajām iesāļajām ūdenstilpēm pasaulē, to nopietni ietekmējusi pati daba un arī cilvēki. Latvijas teritoriālajos ūdeņos ir izveidotas septiņas aizsargājamās jūras teritorijas (turpmāk – AJT) īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai. AJT kopumā aizņem 436 468 ha jeb 15% no Latvijas jūras ūdeņiem, un tās ir iekļautas “ES Natura 2000” tīklā.  Jūras vides stāvokļa uzlabošanai un piesārņojuma samazināšanai no sauszemes avotiem patlaban nozīmīgākie pasākumi paredzēti Latvijas lielāko upju – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas – baseinu apsaimniekošanas plānos 2016.–2021. gadam. To īstenošanai būs ievērojama pozitīva ietekme, it īpaši, lai samazinātu eitrofikāciju jeb ūdenstilpņu piesātināšanās ar augu barības vielām apmērus.

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.