IzvēlneAizvērt

03.02

Latvijas Muzeju biedrības atklātā vēstule sabiedrībai. Par situāciju Ogres Vēstures un mākslas muzejā

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūras ministram Naurim Puntulim

Latvijas Pašvaldību savienības Priekšsēdim Gintam Kaminskim

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim

Ogres vēstures un mākslas muzeja direktorei Evijai Smiltniecei

 

Nr.4-/2023

Par situāciju Ogres vēstures un mākslas muzejā

Latvijas Muzeju biedrība (turpmāk – LMB) uz brīvprātības principiem apvieno 125 muzejus, mākslas un kultūras mantojuma organizācijas, tai skaitā, Ogres vēstures un mākslas muzeju, lai īstenotu kopīgus mērķus un aizstāvētu kopējas intereses. 

Jāatgādina, ka, lai arī Ogres vēstures un mākslas muzejs (turpmāk – Muzejs) veic novada pašvaldības muzeja funkcijas, un tā darbību pārrauga Ogres novada pašvaldības dome, tajā strādā pašvaldības iecelts un apstiprināts direktors, kuram uzticēts veikt konkrētās muzeja funkcijas. Direktors strādā kopā ar profesionālu komandu, kuri pārzina muzeja darba specifiku.  

Saskaņā ar LMB rīcībā esošo informāciju 2022. gada rudenī Muzejs bija sagatavojis 2023. gada izstāžu plānu, ko pašvaldība apstiprinājusi kopā ar piešķirto Muzeja ikgadējo budžetu. Ogres novada pašvaldības aicinājums steigā mainīt plānotās izstādes, liek domāt par pašvaldības iejaukšanos muzeja darbā un tā satura ietekmēšanu, apšaubot muzeja speciālistu profesionalitāti un kompetenci. LMB stingri iestājas pret šādu pašvaldības politiskās vadības iejaukšanos muzeju misijas un funkciju īstenošanā. Līdzīgi kā Daugavpils pašvaldības un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra gadījumā, arī šajā situācijā novērojama nevienlīdzīgu varas pozīciju izmantošana, kas rezultējusies publiskās debatēs par muzeju darbības ētiku un atbilstību likumdošanai, kā arī par vienotu Latvijas valsts (tostarp pašvaldību) nostāju sankciju īstenošanā pret agresorvalsti Krieviju Ukrainas kara kontekstā. Lai arī publicitātes rezultātā izstāde ir atcelta, pats precedents grauj nozares reputāciju un sabiedrības uzticēšanos muzejiem.

LMB vēlas atgādināt, ka pašvaldību muzeju loma ir plašāka par pašvaldības robežām – akreditēto muzeju pamatkrājumi veido Latvijas Nacionālo muzeju krājumu, bet to darbība norit saskaņā ar Muzeju likumu un citiem normatīviem aktiem, tai skaitā, akreditācijas prasībām, kā arī starptautisko ICOM Ētikas kodeksu. Sabiedrības uzticēšanās Latvijas muzejiem ir ļoti augsta. Tāpēc LMB atkārtoti rosina Latvijas Pašvaldību savienību lemt par skaidrojošu un atgādinošu pasākumu īstenošanu saviem biedriem, piesaistot LR Kultūras ministriju un LMB. Tāpat LMB aicina Ogres novada pašvaldību un Ogres vēstures un mākslas muzeju vērsties pie LMB konsultatīvos nolūkos, īpaši gadījumos, kas saistīti ar ētiskām dilemmām un neskaidrībām attiecībā uz likumdošanas ievērošanu muzeju darbībā. Preventīva rīcība un sadarbība ar LMB sniegs iespēju novērst konflikta eskalāciju publiskā vidē, nodrošinās muzeju ētisku un likumisku darbību, kā arī radīs lielāku uzticēšanos starp muzejiem, to dibinātājiem un sabiedrību, kurai muzeji kalpo saskaņā ar likumu un to pastāvēšanas jēgu.

 

Latvijas muzeju biedrības valdes vārdā
Zane Grīnvalde
LMB valdes priekšsēdētāja